Promocja Miasta

„Strategia promocji Miasta Kielce 2030+” - startujemy

 

„Strategia promocji Miasta Kielce 2030+”, która została oficjalnie ogłoszona 03.08.2022 r. podczas konferencji prasowej z udziałem prezydenta Kielc Bogdana Wenty, pełni rolę drogowskazu dla wszelkich działań miasta związanych z jego promocją.

Strategia_promocji_Miasta_Kielce_Okladka.PNG 

- W Kielcach zauważamy potrzebę budowania silnej marki miejskiej, a wzmacnianie tożsamości miasta jest jednym z celów operacyjnych naszej nowej „Strategii rozwoju”. Przedstawiana dziś „Strategia promocji” prezentuje m.in. założenia Nowej Marki Kielc, które są zebraniem unikalnych cech budujących naszą tożsamość. Po wdrożeniu „Strategii promocji” naszą wspólną rolą będą wytężone działania w różnych sferach funkcjonowania miasta i nas samych - tylko wtedy zbudujemy na jej podstawie wizerunek Kielc, na jaki zasługuje nasze wspólne miasto - mówi Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Poprzednia „Strategia promocji Miasta Kielce” obejmowała swoim zakresem lata 2006-2010. - Ostatnie lata pokazały, że należy podjąć prace nad nową i podążającą za najnowszymi trendami „Strategią promocji”, która zdefiniuje markę naszego miasta. Dzięki niej prowadzona będzie spójna polityka promocyjna oraz zmierzymy się z wyzwaniami związanymi z brakiem świadomie wypromowanego wizerunku - zarówno na terenie Kielc, jak i w całej Polsce. Dzięki wcześniejszej pracy Zespołu ds. programu promocji Miasta Kielce, w skład którego weszli pracownicy ratusza, miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele kieleckich uczelni oraz zaproszeni goście, zostały stworzone podwaliny do opracowania dokumentu, który dziś prezentujemy - mówi Dariusz Detka, dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce.

- Założeniem „Strategii promocji” jest nie tylko komunikowanie tego, co obecnie dzieje się w mieście, ale także podkreślanie aspiracji kielczanek i kielczan - to przede wszystkim kierunki wskazywane w najnowszej „Strategii rozwoju”. Ustalenia poczynione w „Strategii promocji” czerpią z doświadczeń, a jednocześnie wpływają na kształtowanie się założeń inicjatyw podejmowanych przez poszczególne instytucje miejskie. Nie mają być w żadnym razie ze sobą w konflikcie, ale chcemy, żeby wszyscy rozumieli cel nadrzędny, działania były zintegrowane, następował przepływ wiedzy i dobrych praktyk, a posiadane zasoby były optymalnie i w sposób przejrzysty alokowane - mówi Radosław Kubaś, prezes zarządu firmy „CPoint” - lidera konsorcjum opracowującego „Strategię promocji”, o stworzonym przez jego zespół dokumencie.

 

Po co jest i co daje „Strategia promocji”?

„Strategia promocji Miasta Kielce” pełni rolę drogowskazu dla wszelkich działań miasta związanych z jego promocją. Jest ona zestawieniem katalogu narzędzi promocji terytorialnej odpowiadającego specyfice Kielc. Zawiera listy wybranych środków, za pomocą których Urząd Miasta Kielce oraz wszystkie pozostałe kluczowe podmioty będą przekazywać wszystkim interesariuszom informacje o swojej działalności, ofercie, produktach i usługach. Zawiera również szereg rekomendacji dotyczących zmian systemowych i zasad promocji dla Urzędu Miasta Kielce. Umożliwią one usprawnienie działań promocyjnych i przygotują urząd do wdrożenia „Strategii promocji”.

Wdrożenie „Strategii promocji” skutkować będzie przede wszystkim wzmocnieniem i rozpromowaniem wizerunku miasta - zarówno w Kielcach, jak i poza nimi. Aby to osiągnąć, oferta Kielc zostanie zintegrowana i wydajnie promowana w rozbiciu na zdefiniowane grupy odbiorców. Osiągnięcie wyznaczonych celów wymaga z kolei zmian organizacyjnych wewnątrz Urzędu Miasta Kielce - sprawność działań urzędu w tym zakresie wymaga poprawy.

 

Jak przebiegały prace nad „Strategią promocji”?

Spostrzeżenia, wnioski i rekomendacje zawarte w „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+” zostały sformułowane na podstawie szeregu źródeł informacji. Każde z nich zostało poddane gruntownej analizie, a następnie zestawione z innymi źródłami. W trakcie prac skorzystano zarówno ze źródeł ilościowych (ankiety online), jak i jakościowych (grupy robocze, indywidualne wywiady pogłębione, analiza danych zastanych). Konsultacje społeczne miały charakter otwarty, wzięło w nich udział kilkuset respondentów zarówno z Kielc, jak i spoza miasta.

 

Jaka jest unikalność i atraktory Kielc?

Wśród kielczanek i kielczan panuje przekonanie, że Kielce są miastem, które nie posiada silnej, określonej tożsamości. Równocześnie są oni jednak zgodni w tym, za co najbardziej kochają Kielce i co sprawia, że są one miastem nadzwyczajnym i trudnym do porównania z innymi polskimi miastami wojewódzkimi - wskazują na szereg pozytywnych cech, które definiują w trakcie rozmów, spotkań grupowych oraz badań ankietowych.

Tożsamość Kielc buduje przede wszystkim ich malownicze położenie i pełnienie funkcji stolicy Gór Świętokrzyskich oraz powiązana z tym wysoka atrakcyjność geologiczna. Zróżnicowana rzeźba krajobrazu miasta sprawia, że najbardziej charakterystyczne punkty na mapie definiowane są przez uwarunkowania geologiczne często wzbogacone dziedzictwem historyczno-kulturowym.

Bliskość przyrody połączona z kompaktowością miasta sprawiają, że w Kielcach żyje się powoli i spokojnie - dzięki niewielkim odległościom pomiędzy istotnymi dla miasta punktami łatwo tu efektywnie wykorzystywać czas i odpocząć. Zróżnicowany krajobraz stwarza warunki do aktywnego spędzania czasu.

Na tożsamość miasta wpływają także cechy miasta, które wykształciły się w przeciągu ostatnich dekad i są swojego rodzaju wizerunkowym towarem eksportowym miasta. Pierwszą z nich jest kielecka piłka ręczna, co związane jest m.in. z międzynarodowymi sukcesami drużyny Łomża Industria Kielce. Targi Kielce sprawiają z kolei, że miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków wystawienniczych w kraju.

Istotne dla procesu kształtowania tożsamości jest z pewnością również pełnienie roli miasta wojewódzkiego oraz wynikające z tego funkcje. Kielce są istotnym ośrodkiem kulturalnym, edukacyjnym oraz gospodarczym.

 

Jaka jest Nowa Marka Kielc?

Głównym przekazem Nowej Marki Kielc jest komunikat tożsamy z 4. celem strategicznym „Strategii rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” - Kielce są miastem, w którym chce się żyć. Współczesne trendy pokazują, że ogół działań związanych z marketingiem terytorialnym miast dąży do zwiększania jakości życia poprzez udoskonalanie ich oferty terytorialnej. Natomiast promocja miasta ma na celu eksponowanie i komunikowanie tychże wartości zapewnianych przez miasto. Zarówno odgórne założenia strategiczne, jak i zdefiniowane cechy oraz założenia Nowej Marki Kielc wskazują zatem, że Kielce są i powinny być postrzegane jako „Miasto, w którym chce się żyć” - właśnie ten przekaz definiuje Nową Markę Kielc.

Unikalna cecha Nowej Marki Kielc (z j. ang. USP - unique selling proposition) została zbudowana w oparciu o unikalność Kielc wynikającą z niespotykanych w skali kraju (i często Europy) atraktorów takich jak nadzwyczajna bliskość przyrody, uwarunkowania geologiczne, osiągnięcia sportowe czy potencjał Targów Kielce połączoną z kompletnością Kielc związaną z pełnieniem funkcji ośrodka wojewódzkiego i dysponowania szeroką ofertą kulturalną, edukacyjną, sportową oraz potencjałem naukowym i gospodarczym. Nie pozostają one w sprzeczności z kompaktowością Kielc umożliwiającą wygodne i dynamiczne życie codzienne oparte na idealnym balansie pomiędzy rozwojem osobistym, edukacją, pracą, sportem, zdrowym trybem życia i rozrywką.

Nową Markę Kielc tworzą cztery różnorzędne filary: Miasto turystyki przyrodniczej, Miasto perspektyw gospodarczych, Miasto wydarzeń i sportu oraz Miasto kompletne.

Strategia_promocji_Miasta_Kielce_USP.PNG

Jakie są cele strategiczne i operacyjne?

Podstawą do sformułowania celów strategicznych były cztery filary Nowej Marki Kielc (Miasto turystyki przyrodniczej, Miasto perspektyw gospodarczych, Miasto wydarzeń i sportu, Miasto kompletne) - główną ideą tego rozwiązania było wykorzystanie wszystkich zidentyfikowanych w ich ramach zalet Kielc. Dzięki swojemu zróżnicowaniu oraz unikalności umożliwią one skuteczne dotarcie do pełnego spektrum odbiorców. W rezultacie dla każdego filaru opracowany został cel strategiczny wykorzystujący jego potencjał promocyjny - każdy z nich został szczegółowo opisany w dokumencie „Strategii promocji”.

 • Filar: Miasto turystyki przyrodniczej | Cel strategiczny nr 1: Promowanie, integracja i rozwój oferty turystyki przyrodniczej w skali lokalnej i regionalnej
  Cele operacyjne:
  1.1. Umocnienie wizerunku Kielc jako miasta zieleni i geologii
  1.2. Zwiększenie rozpoznawalności najbardziej znanych atrakcji turystycznych Kielc i okolic
  1.3. Zwiększenie stopnia wykorzystania kieleckiej oferty rekreacyjnej
  1.4. Kreowanie i zintegrowanie oferty turystycznej Kielc oraz okolicznych gmin
  1.5. Rozwinięcie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
 • Filar: Miasto perspektyw gospodarczych | Cel strategiczny nr 2: Promowanie atrakcyjności miasta wśród inwestorów i świadczenie nowoczesnych usług dla biznesu
  Cele operacyjne:
  2.1. Rozbudowanie, integrowanie oraz promowanie oferty inwestycyjnej Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
  2.2. Umocnienie wizerunku Kielc jako miasta sprawnych usług wspierających działalność biznesową
  2.3. Promowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród mieszkańców
 • Filar: Miasto wydarzeń i sportu | Cel strategiczny nr 3: Wspieranie i promowanie organizowanych wydarzeń oraz kieleckiego sportu
  Cele operacyjne:
  3.1. Umocnienie wizerunku Kielc jako miasta targowego
  3.2. Umocnienie wizerunku Kielc jako miasta licznych wydarzeń
  3.3. Umocnienie wizerunku Kielc jako miasta dobrego do organizacji wydarzeń
  3.4. Promowanie kieleckiego sportu i sportowców
  3.5. Organizowanie, współorganizowanie i wspieranie wydarzeń promujących Kielce
 • Filar: Miasto kompletne | Cel strategiczny nr 4: Zwiększanie i promowanie jakości życia w Kielcach
  4.1. Umocnienie wizerunku Kielc jako miasta wygodnego, kompaktowego i zielonego
  4.2. Umocnienie wizerunku Kielc jako miasta bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej i rozwojowej
  4.3. Usprawnienie organizacji systemu promocji miasta
  4.4. Usprawnienie komunikacji UM Kielce z mieszkańcami i odwiedzającymi miasto
  4.5. Umacnianie wizerunku Kielc jako miasta sprzyjającego talentom

Strategia_promocji_Miasta_Kielce_Drzewo_celow.PNG

Jaką rolę pełnią Zespół ds. Marki Kielce i Zespół ds. Promocji Miasta Kielce?

Zarządzenie Prezydenta, dotyczące wprowadzenia i stosowania „Strategii promocji”, powołuje także Zespół ds. Marki Kielce, pełniący funkcję Strażnika Marki Kielce. Do zadań Zespołu ds. Marki Kielce (składającego się głównie z pracowników Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce i kierowanego przez Bożenę Szczypiór, Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta) należy w szczególności nadzór nad wdrażaniem i realizacją Strategii, akceptacja zapisów dotyczących promocji miasta w umowach i zamówieniach realizowanych przez wydziały i inne równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kielce, sporządzenie corocznego planu promocji Miasta Kielce i sprawozdanie z jego realizacji, a także nadzór nad stosowaniem Księgi Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Kielce oraz konsultacja i akceptacja wszystkich projektów i realizacji graficznych będących elementami działań promocyjnych i informacyjnych Miasta Kielce pod kątem ich zgodności ze Strategią i Księgą Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Kielce.

Dodatkowo został powołany Zespół ds. Promocji Miasta Kielce o charakterze konsultacyjno-doradczo-projektowym w zakresie realizacji Strategii i działań promocyjnych. W jego skład wchodzą pracownicy Urzędu Miasta Kielce, jednostek organizacyjnych Miasta Kielce oraz inne zaproszone osoby.

Do koordynacji promocji Miasta Kielce przez Zespół ds. Marki Kielce został stworzony System Koordynacji Promocji Miasta Kielce (podstrona internetowa Miasta Kielce www.kielce.eu/promocja, platforma elektronicznaformularzem do zgłaszania i akceptacji projektów materiałów graficznych oraz formularzem do zgłaszania projektów promocyjnych do „Planu promocji Miasta Kielce” oraz e-mail: marketing@um.kielce.pl).

Kielce_Promocja_qr_kod_1.PNG

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Strategia promocji Miasta Kielce 2030+ PDF 6.15 MB
2. Plan promocji Miasta Kielce na 2024 rok PDF 2.48 MB
3. Plan promocji Miasta Kielce na 2023 rok - sprawozdanie z realizacji PDF 1.71 MB
4. Plan promocji Miasta Kielce na 2023 rok PDF 2.01 MB

Aktualności

Powrót na początek strony