Rekrutacja 2022. Ósmoklasiści mogą już zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta Kielce prowadzone jest w Systemie Elektronicznego Naboru. Od 9 maja br. kandydaci będą mogli zapoznać się w Systemie z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji. Od 16 maja do 20 czerwca ósmoklasiści będą mogli wybierać szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci.

Uczniowie kończący szkoły podstawowe składają wniosek do wybranych szkół ponadpodstawowych na specjalnie utworzonej stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl/

Ósmoklasiści wybierają szkoły i klasy od 16 maja 2022 roku od godziny 8:00 do 20 czerwca 2022 roku do godziny 15:00. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z oddziałami dwujęzycznymi, międzynarodowymi lub sportowymi składają wnioski do 31 maja 2022 roku do godz. 15.00.

W Systemie każdy kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół i dowolną liczbę klas w każdej z wybranych placówek. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

Od 16 maja 2022 roku od godziny 8.00 do 20 czerwca 2022 roku do godziny 15.00 (z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych lub sportowych – do 31 maja 2022r.) - po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu dwa wnioski i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dostarcza do szkoły pierwszego wyboru (wniosek musi być podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna). Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w formie załączników, będzie można również złożyć, podpisując go w Systemie za pomocą Profilu Zaufanego (w takim przypadku nie będzie już potrzeby osobistego dostarczania wniosku).

W dniach od 1 czerwca 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku – przeprowadzone będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów, którzy złożyli wniosek do oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego bądź sportowego, w terminach ogłoszonych przez dyrektora danej szkoły.

Od 24 czerwca 2022 roku od godziny 08:00 do 13 lipca 2022 roku do godziny 15:00 kandydaci będą musieli wprowadzić do Systemu oceny jakie uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty a także inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie). Uczniowie w tym terminie dostarczają także do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu. Dokumenty można także dołączyć w Systemie.

Od 16 maja 2022 roku do 13 lipca 2022 roku do godziny 15:00 kandydaci do szkół ponadpodstawowych dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru mogą zmienić swoje preferencje w Systemie.

Od godz. 15:00, 13 lipca kandydaci nie będą mieli już dostępu do Systemu w zakresie wyboru szkoły i zmiany swoich preferencji.

21 lipca 2022 roku do godziny 10:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

Od 22 lipca 2022 roku do 29 lipca 2022 roku do godziny 15:00 kandydaci bądź rodzice kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych doręczają oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostali zakwalifikowani kandydaci, o ile nie zrobili tego wcześniej.

Niedostarczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

1 sierpnia 2022 roku do godziny 14.00 następuje ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

Od 2 sierpnia 2022 roku do 4 sierpnia 2022 roku do godziny 15:00 szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą postepowanie uzupełniające.

Szkołę Podstawową w roku szkolnym 2021/2022  kończy 2149 uczniów kieleckich szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce (w tym 46 uczniów szkół specjalnych).

W roku szkolnym 2022/2023 Miasto Kielce przygotowało dla absolwentów szkół podstawowych 4 193 miejsca  w 129 oddziałach:

• 64 oddziały w liceach ogólnokształcących, w tym 2 oddziały dwujęzyczne, 1 oddział międzynarodowy i 2 oddziały mistrzostwa sportowego,

• 54 oddziały w technikach,

• 11 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia.

W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych biorą udział również szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Kielce. Są to:

- Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi Królowej w Kielcach: 3 klasy dla 87 kandydatów,

- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach: 3 klasy dla 84 kandydatów.

Jest to dodatkowo 171 miejsc w rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat naboru do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 wraz z instrukcją logowania do Systemu Elektronicznego Naboru dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kielce w zakładce Edukacja.

Powrót na początek strony