Szkoły ponadpodstawowe

NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru

na rok szkolny 2022/2023

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Zakończyła się rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych. Miasto Kielce dysponuje nadal 156 wolnymi miejscami – lista tutaj. Obecnie rekrutacja na wolne miejsca odbywa się poza systemem Omikron. Kandydaci zgłaszają się bezpośrednio do szkół, które dysponują wolnym miejscami. Lista wolnych miejsc, którymi dysponują szkoły po rekrutacji uzupełniającej także w załączniku. 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta Kielce prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru w terminach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 5/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku.

https://kuratorium.kielce.pl/56953/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2022-2023/

Uczniowie kończący szkoły podstawowe składają wniosek do wybranych szkół ponadpodstawowych na specjalnie utworzonej stronie internetowej                                          https://kielce.e-omikron.pl/

 1. Od 9 maja 2022 roku kandydaci do publicznych szkół ponadpodstawowych będą mogli zapoznać się w Systemie Elektronicznego Naboru z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji.
 2. W okresie postępowania rekrutacyjnego, tj. od 16 maja 2022 roku od godziny 8:00 do 20 czerwca 2022 roku do godziny 15:00 kandydaci do publicznych szkół ponadpodstawowych dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru, wybierają na stronie internetowej Systemu,  szkoły i klasy do których chcą być przyjęci:

  1. kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół, dostępną w Systemie,
  2. kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych szkół,
  3. kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z oddziałami dwujęzycznymi, międzynarodowymi lub sportowymi składają wnioski do 31 maja 2022 roku do godz. 15.00.

  Kandydat, aby móc złożyć wniosek do wybranych szkół, zakłada swoje konto poprzez wybranie opcji „Wprowadź wniosek”, a następnie  wpisuje numer PESEL, imię, nazwisko i wypełnia kolejne wymagane panele, aż do Panelu podsumowania, gdzie kandydat ustala swój indywidualny login oraz hasło dostępu do systemu.

  Login oraz hasło kandydata będzie niezbędne do ponownego zalogowania się do Systemu. Na kolejnych etapach rekrutacji kandydat w Systemie będzie mógł wprowadzić oceny ze świadectwa i punkty z egzaminów ósmoklasisty, sprawdzić status wniosku (czy został zatwierdzony), a także do której szkoły został zakwalifikowany i przyjęty.


 3. Od 16 maja 2022 roku od godziny 8.00 do 20 czerwca 2022 roku do godziny 15.00 (z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych lub sportowych – do 31 maja 2022 r.) - po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu dwa wnioski i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dostarcza do szkoły pierwszego wyboru (wniosek musi być podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna). Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w formie załączników, będzie można również złożyć, podpisując go w Systemie za pomocą Profilu Zaufanego (w takim przypadku nie będzie już potrzeby osobistego dostarczania wniosku):

  1. jeżeli dane we wniosku są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, wniosek zostaje przyjęty i zaakceptowany (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Jeżeli informacja o akceptacji wniosku nie pojawi się po 5 dniach – należy zgłosić się do szkoły, do której został złożony wniosek.
  2. do chwili otrzymania informacji o akceptacji wniosku nie wolno zmieniać w Systemie preferencji, ponieważ wniosek zostanie odrzucony – informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu się do Systemu. W przypadku zmiany preferencji należy ponownie dostarczyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

  Czynności, związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem wniosku można dokonać z każdego komputera, tabletu czy też telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości, to pomocy udzieli mu szkoła, którą ukończył lub szkoła ponadpodstawowa, do której kandyduje.

 4. W dniach od 1 czerwca 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku – przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych dla kandydatów, którzy złożyli wniosek do oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego bądź sportowego, w terminach ogłoszonych przez dyrektora danej szkoły.
 5. Do 21 czerwca 2022 roku – wyniki sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.
 6. Od 24 czerwca 2022 roku od godziny 08:00 do 13 lipca 2022 roku do godziny 15:00
  1. Kandydat wprowadza do Systemu oceny jakie uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty, a także inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie).
  2. Kandydat, który został zwolniony z egzaminów przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  wprowadza do systemu oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie).
  3. Kandydat doręcza do szkoły pierwszego wyboru, do której złożył wniosek, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu.
  4. Dokumenty można również dołączyć w Systemie w ZAKŁADCE: Załączniki (w takim przypadku nie będzie już potrzeby osobistego dostarczania ich do szkoły pierwszego wyboru).
  5. Szkoła ponadpodstawowa pierwszego wyboru weryfikuje prawidłowość wprowadzonych danych ze świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu, a następnie zatwierdza je w Systemie. Kandydat po zalogowaniu się do Systemu otrzyma komunikat „Osiągnięcia Kandydata zostały potwierdzone przez szkołę pierwszego wyboru”, a w zakładce „Lista preferencji” pojawią się liczby punktów jakie uzyskał do wybranych grup rekrutacyjnych.
  Kandydat, aby móc wprowadzić do Systemu:
  • oceny z poszczególnych przedmiotów znajdujące się na świadectwie.
  • liczbę punktów otrzymaną  z egzaminu,
  • inne osiągnięcia,
  powinien zalogować się do Systemu wybierając opcje „Zaloguj się”, wybrać zakładkę „Kryteria naboru”, a następnie w wyświetlonym panelu uzupełnić wszystkie wymagane pola.
  UWAGA!
  Aby kandydat mógł wprowadzać oceny w terminie od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. jego status w Systemie powinien być „zaakceptowany”. Kandydaci bez potwierdzonych osiągnięć nie biorą udziału w rekrutacji i nie zostaną zakwalifikowani do żadnej grupy rekrutacyjnej.
 7. Od 16 maja 2022 roku do 13 lipca 2022 roku do godziny 15:00 kandydaci do szkół ponadpodstawowych dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru mogą zmienić swoje preferencje w Systemie. W tym przypadku kandydat musi ponownie złożyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru. Aby to zrobić, kandydat musi zgłosić się do szkoły, gdzie został złożony wniosek w pierwszym terminie, celem odblokowania go w Systemie.
 8. Od godziny 15:00 w dniu 13 lipca 2022 roku kandydaci nie mają dostępu do Systemu w zakresie wyboru szkoły i zmiany swoich preferencji.
 9. Przez cały okres rekrutacji, tj. od 16 maja 2022 roku do 13 lipca 2022 roku kandydaci mogą po zalogowaniu się do systemu sprawdzić, ilu jest chętnych do klas,
  do których dokonali wyboru.
 10. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole,
  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, na podstawie zarządzenia nr 12/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022 r. 

   https://kuratorium.kielce.pl/57409/zarza%cc%a8dzenie-nr-12-2022-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-swietokrzyskiego-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-ktore-mo/

  • w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (oddział dwujęzyczny w III Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida, oddział dwujęzyczny i pre_IB w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego, oddziały mistrzostwa sportowego w X Liceum Ogólnokształcącym im. J. Wybickiego, oddziały w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej , oddziały w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki w Kielcach).

  Zasady przyznawania punktów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 r. poz. 1737) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 r. poz. 1525).

  KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  Maksymalna liczba punktów*

  Punkty za świadectwo

  100 pkt.

  ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

  18 pkt.

  ocena z matematyki (za ocenę celująca)

  18 pkt.

  ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

  18 pkt.

  ocena z   II  przedmiotu (za  ocenę  celującą)

  18 pkt.

  szczególne osiągnięcia

  18 pkt.

  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

  7 pkt.

  aktywność społeczna

  3 pkt.

  Punkty za egzamin ósmoklasisty

  100 pkt.

  wynik z języka polskiego

  100% x 0,35 = 35 pkt.

  wynik z matematyki

  100% x 0,35 = 35 pkt.

  wynik  z  języka  obcego  nowożytnego

  100% x 0,3  = 30 pkt.  *za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku posiadania wolnych miejsc przez szkołę, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,

  •  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

  •  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

  •  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

  •  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

  •  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 13. 21 lipca 2022 roku do godziny 10:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

  System Elektronicznego Naboru wyszukuje miejsca dla ucznia na podstawie kolejności klas i kolejności szkół ustalonych we wniosku.

  Kandydat zostaje przypisany przez System tylko do jednej klasy w jednej szkole do tej klasy, która została przez ucznia wykazana najwyżej we wniosku i do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone klasy we wniosku nie będą przez system rozpatrywane.

  Kandydat po zalogowaniu się do Systemu, od godziny 08:00 w dniu 21 lipca 2022 roku, będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.

 14. Od 22 lipca 2022 roku do 29 lipca 2022 roku do godziny 15:00 kandydaci bądź rodzice kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych doręczają oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostali zakwalifikowani kandydaci, o ile nie zrobili tego wcześniej.


  Niedostarczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

  Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczają również  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

 15. W dniu 1 sierpnia 2022 roku do godziny 14.00 następuje ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do szkół.


POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Od 2 sierpnia 2022 roku do 4 sierpnia 2022 roku do godziny 15:00 szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą postępowanie uzupełniające.

  Rekrutacja uzupełniająca
  prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru, na stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl/, na tych samych zasadach, co postępowanie rekrutacyjne.

  W postępowaniu uzupełniającym biorą udział:
  1. kandydaci, którzy nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym; w postępowaniu uzupełniającym zakładają konta poprzez opcję „Wprowadź wniosek”;
  2. kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostali przyjęci (zakwalifikowani) do żadnej ze szkół; w postępowaniu uzupełniającym wchodzą na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i składają ponownie wniosek;
  3. kandydaci, którzy nie potwierdzą woli przyjęcia w szkole, do której zostali zakwalifikowani; w postępowaniu uzupełniającym wchodzą na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i składają ponownie wniosek;
  4. kandydaci, którzy potwierdzą wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, ale w czasie postępowania uzupełniającego zrezygnują z przyjęcia do tej placówki. Aby móc brać udział postępowaniu uzupełniającym kandydat musi zgłosić się do szkoły, w której potwierdził wolę przyjęcia do szkoły w celu jej usunięcia z systemu, a następnie wejść na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i złożyć ponownie wniosek.
 2. W dniach od 5 sierpnia 2022 roku do 9 sierpnia 2022 roku – przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych dla kandydatów, którzy złożyli wniosek do oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego bądź sportowego, w terminach ogłoszonych przez dyrektora danej szkoły.
 3. Do 11 sierpnia 2022 roku – wyniki sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.
 4. 11 sierpnia 2022 roku do godziny 10:00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.
  Kandydat po zalogowaniu się do Systemu, od godziny 08:00 w dniu 11 sierpnia 2022 roku, będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.
 5. Od 12 sierpnia 2022 roku do 22 sierpnia 2022 roku do godziny 15:00 składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.
  Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczają również  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.
 6. 23 sierpnia 2022 roku - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

Szkołę Podstawową w roku szkolnym 2021/2022 kończy 2149 uczniów kieleckich szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce (w tym 46 uczniów szkół specjalnych).

W roku szkolnym 2022/2023 Miasto Kielce przygotowało dla absolwentów szkół podstawowych 4 193 miejsca  w 129 oddziałach:

 • 64 oddziały w liceach ogólnokształcących, w tym 2 oddziały dwujęzyczne, 1 oddział międzynarodowy i 2 oddziały mistrzostwa sportowego,
 • 54 oddziały w technikach,
 • 11 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia.

Harmonogram naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Złożenie wniosku

od 16 maja 2022 r. godz. 08:00
do 20 czerwca 2022 r. godz. 15:00

do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00

(oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe i sportowe)

Próby uzdolnień kierunkowych

od 1 czerwca 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku

Wyniki prób uzdolnień kierunkowych

do 21 czerwca 2022 roku do godz. 15.00

1. Wprowadzenie do systemu ocen i osiągnięć ze świadectwa i wyników z egzaminu ósmoklasisty.

2. Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3. Złożenie nowego wniosku, w tym możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie.

od 24 czerwca 2022 r. godz. 8.00

do 13 lipca 2022 r. godz. 15.00

Listy kandydatów zakwalifikowanych

 i  niezakwalifikowanych.

21 lipca 2022 r. do godziny 10:00

od godz. 08:00 możliwość logowania przez kandydatów

Potwierdzenie woli nauki

od 22 lipca 2022 r.  do 29 lipca 2022 r. godziny 15:00

Listy przyjętych i nieprzyjętych do szkół

1 sierpnia 2022 r. do godziny 14:00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

Złożenie wniosku

od 2 sierpnia 2022 r. godzina 8:00
do 4 sierpnia 2022 r. godzina 15:00

Próby uzdolnień kierunkowych

od 5 sierpnia 2022 roku do 9 sierpnia 2022 roku

Wyniki prób uzdolnień kierunkowych                      

do 11 sierpnia 2022 roku

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

11 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00 

    
od godz. 8:00 możliwość logowania przez kandydatów

Potwierdzenie woli nauki

od 12 sierpnia 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00

Listy przyjętych i nieprzyjętych do szkół

23 sierpnia 2022 r.

 


ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO NABORU

System Elektronicznego Naboru wyszukuje miejsca dla ucznia na podstawie kolejności klas i kolejności szkół ustalonych we wniosku.

Klasa na której najbardziej zależy kandydatowi, powinna być zaznaczona we wniosku na pierwszym miejscu.

Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą traktowana jest jako szkoła pierwszego wyboru.

Kandydat ma możliwość wybrania dowolnej liczby klas, w dowolnej liczbie szkół.

Kandydat zostanie  przypisany przez system tylko do jednej klasy, w jednej szkole - do tej klasy, która została przez ucznia wykazana najwyżej we wniosku i do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone klasy we wniosku nie będą przez system rozpatrywane.

 1. Jeżeli kandydatowi zależy przede wszystkim na dostaniu się do klasy z konkretnym profilem np. biologiczno-chemicznym, a nie zależy mu na tym, aby dostać się do konkretnej szkoły, wówczas na początku wniosku powinien wybrać wszystkie klasy o profilu biologiczno-chemicznym, w takiej kolejności, aby szkoła na której najbardziej zależy uczniowi była na pierwszym miejscu. Po wybraniu wszystkich klas mających konkretny kierunek, uczeń wybiera pozostałe profile, w takiej kolejności jaka najbardziej go interesuje.
  Kandydat, aby móc zwiększyć swoje szanse na dostanie się do szkoły ponadpodstawowej powinien na wniosku wybrać jak największą liczbę klas, w jak największej ilości szkół.
  Przykład:
  Wniosek Kandydata, któremu zależy przede wszystkim na dostaniu się do klasy z konkretnym profilem powinien wyglądać następująco.

Szkoła 1 klasa C – np. biol.-chem.

Szkoła 1 klasa D – np. biol.-chem.

Szkoła 2 klasa A – np. biol.-chem.

Szkoła 2 klasa B – np. biol.-chem.

Szkoła ..  klasa A – np. biol.-chem.

Szkoła … klasa B – np. biol.-chem.

Szkoła 1 klasa C – np. mat.-fiz.

Szkoła 1 klasa D – np. mat.-fiz.

Szkoła 2 klasa A – np. mat.-fiz.

Szkoła 2 klasa B – np. mat.-fiz.

Szkoła ..  klasa A – np. mat.-fiz.

Szkoła … klasa B – np. mat.-fiz.

Szkoła 1 klasa C – np. j.pol.-historia

Szkoła 1 klasa D – np. j.pol.-historia

Szkoła 2 klasa A – np. j.pol.-historia

Szkoła 2 klasa B – np. j.pol.-historia

Szkoła ..  klasa A – np. j.pol.-historia

Szkoła … klasa B – np. j.pol.-historia

 1. Jeżeli Kandydatowi zależy przede wszystkim na dostaniu się do konkretnej szkoły, wówczas na początku wniosku powinien wybrać wszystkie klasy tej szkoły, wybierając profile zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, a następnie wybrać klasy z kolejnych szkół, wpisując je na wniosku zgodnie ze swoimi preferencjami.
  Kandydat, aby móc zwiększyć swoje szanse na dostanie się do szkoły ponadpodstawowej powinien na wniosku wybrać jak największą liczbę klas, w jak największej ilości szkół.
  Przykład:
  Wniosek Kandydata, któremu zależy przede wszystkim na dostaniu się do konkretnej szkoły powinien wyglądać następująco.
   

Szkoła 1 klasa A – np. biol.-chem.

Szkoła 1 klasa B – np. biol.-chem.

Szkoła 1 klasa C – np. mat.-fiz.

Szkoła 1 klasa D – np. mat.-fiz.

Szkoła 1 klasa E – np. j.pol.-historia

Szkoła 2 klasa A – np. biol.-chem.

Szkoła 2 klasa B – np. biol.-chem.

Szkoła 2 klasa C – np. mat.-fiz.

Szkoła 2 klasa D – np. mat.-fiz.

Szkoła 2 klasa E – np. j.pol.-historia

Szkoła … klasa A – np. biol.-chem.

Szkoła … klasa B – np. biol.-chem.

Szkoła … klasa C – np. mat.-fiz.

Szkoła … klasa D – np. mat.-fiz.

Szkoła … klasa E – np. j.pol.-historia

 1. Kandydat zostanie przypisany przez System tylko do jednej klasy, w jednej szkole - do tej klasy, która została przez ucznia wykazana najwyżej we wniosku i do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe, niżej zaznaczone we wniosku klasy, nie będą przez System rozpatrywane.
  1. Wniosek Kandydata, któremu zależy przede wszystkim na dostaniu się do klasy
   z konkretnym profilem:
    

   Szkoła 1 klasa C – np. biol.-chem. – uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

   Szkoła 1 klasa D – np. biol.-chem. - uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

   Szkoła 2 klasa A – np. biol.-chem. - uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

   Szkoła 2 klasa B – np. biol.-chem. uczeń zakwalifikowany – wystarczająca liczba punktów

   Szkoła .. klasa A– np. biol.-chem. - uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

   Szkoła … klasa B– np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

   Szkoła 1 klasa C – np. mat.-fiz. - uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

   Szkoła 1 klasa D – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

   Szkoła 2 klasa A – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

   Szkoła 2 klasa B – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

   Szkoła ..  klasa A – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

   Szkoła … klasa B – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

   Szkoła 1 klasa C-np. j.pol.-historia -uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

   Szkoła 1 klasa D-np. j.pol.-historia -uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

   Szkoła 2 klasa A-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

   Szkoła 2 klasa B-np. j.pol.-historia -uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

   Szkoła .. klasa A-np. j.pol.-historia -uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

   Szkoła …klasa B-np. j.pol.-historia -uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

  2. Wniosek Kandydata, któremu zależy przede wszystkim na dostaniu się do konkretnej szkole powinien wyglądać następująco.

 

Szkoła 1 klasa A – np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 1 klasa B – np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 1 klasa C – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 1 klasa D – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 1 klasa E – np. j.pol.-historia- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 2 klasa A – np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 2 klasa B – np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 2 klasa C – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 2 klasa D – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 2 klasa E – np. j.pol.-historia- uczeń zakwalifikowany – wystarczająca liczba punktów

Szkoła … klasa A – np. biol.-chem.-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła … klasa B– np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła … klasa C – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła … klasa D – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła …klasa E–np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Lista wolnych miejsc po rekrutacji uzupełniającej.xls XLS 35,5 KB
Powrót na początek strony