Pierwsza zdalna sesja Rady Miasta

O godzinie 9.00 rozpoczęła się sesja Rady Miasta Kielce. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa z powodu pandemii koronawirusa, prowadzona jest w systemie zdalnym.

 

O godzinie 9.00 rozpoczęła się sesja Rady Miasta Kielce. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa z powodu pandemii koronawirusa, prowadzona jest w systemie zdalnym. Przewodniczący Kamil Suchański prowadzi obrady z Sali Posiedzeń Rady Miasta w ratuszu, zaś radni, władze miasta i urzędnicy uczestniczą w sesji za pośrednictwem Internetu. W ten sposób prowadzona jest też dyskusja nad projektami uchwał oraz głosowanie.

Z pierwotnie zaplanowanego porządku obrad, w toku głosowania, zdjęto punkt dotyczący uchwały w sprawie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Wprowadzono m.in. projekty uchwał dotyczących: Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych,  przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, odwołania obchodów Święta Kielc 2020 oraz udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa świętokrzyskiego.

W programie znalazły się też m.in. projekty w sprawie: zmian uchwał dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2020 - 2045 oraz budżetu Miasta Kielce na 2020 rok. Radni  dyskutować będą ponadto nad zmianą uchwały w sprawie zasad gospodarowania obiektami stanowiącymi mienie komunalne, administrowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach czy ustaleniem zasad funkcjonowania Klubów Seniora i Klubu „Senior+" i uczestnictwa w organizowanych zajęciach. Pod obrady trafi program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce na rok bieżący. Radni głosować będą również nad pakietem uchwał poświęconych gospodarce nieruchomościami.

Początek obrad poświęcony został dyskusji na temat bieżącej sytuacji w Kielcach w związku z epidemią Covid-19, Trwała ona niemal trzy godziny.

Jak poinformował na wstępie obrad sekretarz miasta, Szczepan Skorupski, na kryzysowe zarządzanie w związku z pandemią koronawirusa została przeznaczona kwota 1 mln 220 tys. zł z rezerwy celowej prezydenta Kielc. Z tej kwoty rozdysponowano do dnia 22.04.2020 r. 454 tys. zł.

Radni pytali m.in. o możliwości pomocy dla przedsiębiorców. Informacji w tym zakresie udzielała Skarbnik Miasta, Beata Pawłowska.

Podczas dyskusji rozmawiano ponadto o gotowości Miasta na współpracę z potencjalnymi inwestorami w nowych realiach, a także o planowanych wyborach Prezydenta RP.

Jak poinformował Arkadiusz Kubiec, zastępca prezydenta Kielc, odpowiedzialny za przygotowanie wyborów, w Kielcach nie ma nawet 50% chętnych do zasiadania w komisjach wyborczych. Oszacowano koszty, które trzeba ponieść w mieście Kielce, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas wyborów. Na zakup m.in.  kombinezonów ochronnych, rękawic, masek, długopisów jednorazowych potrzeba 200 tys. zł.

W odpowiedzi na zapytanie radnego Jarosława Karysia o zasadność wyłączania oświetlenia ulicznego w wyznaczonych miejscach miasta, Bożena Szczypiór zastępca prezydenta Kielc, podkreśliła, że wprowadzona 21 kwietnia zmiana, która ma generować oszczędności w budżecie miasta, jest na bieżąco konsultowana z mieszkańcami.   

Jak podkreślił Marcin Różycki, zastępca prezydenta Kielc, nie wiadomo, jak będzie się rozwijała związana z epidemią, jakie środki miasto będzie musiało jeszcze wydatkować na pomoc chorym czy wsparcie różnych grup mieszkańców, dlatego trzeba bardzo rozważnie podchodzić do wszelkich wydatków.


 

Radni podczas sesji 23 kwietnia, po raz pierwszy odbyli głosowania w trybie zdalnym. Podjęto szereg uchwał, między innymi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2020 – 2045. Podjęcie decyzji poprzedziła dyskusja radnych na temat wydatkowania pieniędzy z budżetu miasta na różnego rodzaju inwestycje m.in. rewitalizację Parku Miejskiego. Rajcy pytali też o szansę na pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu np. ze sprzedaży miejskich nieruchomości. Na pytania radnych odpowiadały Beata Pawłowska, skarbnik miasta, a także Agata Binkowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

Kolejna przyjęta uchwała dotyczyła zmiany uchwały w sprawie budżetu Miasta Kielce na 2020 rok.  Nastepnie radni jednogłośnie, zgodzili się na przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości. W myśl uchwały:

  • termin płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej przypadający na dzień 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.
  • termin płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypadający na dzień 15 maja 2020r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.

 

W kolejnych głosowaniach radni zgodzili się na odwołanie tegorocznego Święta Kielc i przekazanie zaoszczędzonych środków w wysokości 230 tysięcy złotych Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach, na walkę z koronawirusem. Więcej na ten temat.

Kieleccy radni podczas czwartkowej sesji, przyjęli uchwałę zawieszającą pobór opłat w strefie płatnego parkowania na czas trwania w Polsce stanu epidemii koronawirusa. Więcej na ten temat.

Na sesji, 23 kwietnia, radni przyjęli też uchwałę dotyczącą zasad dzierżawienia przestrzeni handlowo-usługowej na kieleckim dworcu autobusowym. Zgodnie z unijnym projektem, Zarząd Transportu Miejskiego może wydzierżawić komercyjnie, maksymalnie 10% powierzchni dworca czyli 348 metrów kwadratowych. Jak już informowaliśmy, budowa Centrum Komunikacyjnego przy ulicy Czarnowskiej przebiega zgodnie z harmonogramem i już w sierpniu dworzec może zacząć działać.

Rada Miasta Kielce wyraziła zgodę na wniesienie do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o. o. z siedzibą w Promniku wkładu pieniężnego w wysokości 1 500 000 złotych.  

Radni dyskutowali ponadto nad zmianą uchwały w sprawie zasad gospodarowania obiektami stanowiącymi mienie komunalne, administrowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach czy ustaleniem zasad funkcjonowania Klubów Seniora i Klubu „Senior+" i uczestnictwa w organizowanych zajęciach.

Na sesji przyjęty został również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta na 2020 rok.

Radni zgodzili się również na nadanie imienia Mikołaja Kopernika skwerowi na osiedlu KSM, który znajduje się naprzeciwko kieleckiego targowiska. Odbyły się również głosowania nad pakietem uchwał dotyczących gospodarki nieruchomościami.

Powrót na początek strony