Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Informacja dotycząca obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków


Od 1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

DEKLARACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW:

  • Formularz A - budynki i lokale mieszkalne - pobierz,
  • Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne - pobierz.

System przeznaczony jest do realizacji ustawowych zadań związanych z ochroną środowiska, termomodernizacją i walką z ubóstwem energetycznym.

Deklarację należy złożyć poprzez:

  • System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
    Link: Strona główna | Portal Systemu ZONE (gunb.gov.pl), naciśnij → złóż deklarację – wypełnij ją i wyślij.
    Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, KORZYSTAJĄC W SZCZEGÓLNOŚCI Z PROFILU ZAUFANEGO (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany w ramach Węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z DOWODU OSOBISTEGO Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ.
  • Osobiście lub listownie w Urzędzie gminy właściwym dla miejsca lokalizacji budynku.

W/w deklaracje są także dostępne w Biurach Obsługi Interesanta w budynkach Urzędu Miasta Kielce przy Rynek 1 oraz przy ul. Strycharskiej 6.

Jeżeli budynek mieszkalny lub niemieszkalny posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane w budynku po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni (licząc od uruchomienia).

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Więcej informacji na stronie: www.zone.gunb.gov.pl

Prezydent Miasta Kielce zachęca do  złożenia deklaracji poprzez System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 313

sekretariat.gks@um.kielce.pl

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. deklaracja_A_v.1.5_-_28.09.2022.pdf PDF 256.98 KB
2. deklaracja_B_v.1.5_-_28.09.2022.pdf PDF 290.07 KB
Powrót na początek strony