Opłaty lokalne

Sprawy związane z opłatą skarbową, targową lub od posiadania psów realizuje Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji.

Opłata skarbowa jest pobierana za czynności organów administracji publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach. Opłata pobierana za czynności dokonywane na terenie Kielc stanowi dochód Miasta Kielce. 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia, zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Opłacie skarbowej podlega:

  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  • wydanie zaświadczenia na wniosek,
  • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
  • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłatę możesz uiścić na rachunek bankowy nr 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 lub u inkasentów w punktach poboru: 

  • UM Kielce ul. Szymanowskiego 6 – Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich,
  • UM Kielce ul. Młoda 28 – Wydział Geodezji,
  • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Kielce al. IX Wieków Kielc 3 – Wydz. Finansów i Budżetu,
  • Miejski Zarząd Dróg Kielce ul. Prendowskiej 7.

Wysokość stawek opłaty skarbowej oraz zwolnień zawiera tabela stanowiąca załącznik do Ustawy o opłacie skarbowej.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej , a także w serwisie Biznes.gov.pl.

Na temat zwrotu opłaty skarbowej przeczytasz w zakładce Załatw sprawę / Podatki i opłaty lokalne / Zwroty.


Opłata targowa została zniesiona w Kielcach od roku 2023. 


Opłata od posiadania psów została zniesiona w Kielcach od roku 2016.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Podatków i Zarządzania Należnościami i Windykacji
Centrum Informacji Podatkowej

Rynek 1

25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 351

sekretariat.podatki@um.kielce.pl

Powrót na początek strony