Deklaracje

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Kielce, na której powstają odpady komunalne jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Od 1 września 2020 r. nie ma już możliwości wyboru metody zbierania odpadów - wszyscy mieszkańcy mają obowiązek ich segregacji.

Druk deklaracji dostępny jest:

 • w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (Rynek 1 lub Strycharska 6) w Biurze Obsługi Interesanta lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska (ul. Strycharska 6, pok. nr 408, 412, 413, 414),
 • na tej stronie z linków poniżej

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Kielce w kancelarii Urzędu pok. nr 12 (Rynek 1) lub kancelaria Urzędu pok. nr 12 (ul. Strycharska 6) lub przesłać na adres:
Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości, Prezydent Miasta Kielce w drodze decyzji ustala wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 


Mieszkańcy Kielc mogą składać Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na platformie e-PUAP.
Informujemy, że do prawidłowego złożenia elektronicznej deklaracji wymagane jest posiadanie ważnego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na państwowej platformie ePUAP. Przed przystąpieniem do składania deklaracji drogą elektroniczną najlepiej jest skontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce.
Złóż e-deklarację przez e-PUAP


PEŁNOMOCNICTWA

Deklaracja może być wypełniona i podpisana przez osobę upoważniona przez mocodawcę. Dokumentem upoważniającym jest:

 • pełnomocnictwo,
 • prawomocne postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela ustawowego,
 • uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu
 • umowa spółki osobowej np. spółki cywilnej
 • umowa w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną i powierzeniu zarządu osobie fizycznej lub prawnej.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego kopii, odpisu lub wypisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wpłaty należy dokonać na poczcie lub przelewem z własnego rachunku bankowego podając poniższe dane:
Urząd Miasta Kielce
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000
Tytułem: opłata za udzielenie pełnomocnictwa.

 

Potwierdzenie dokonania wpłaty należy dołączyć do udzielonego pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Pełnomocnictwo ogólne, również nie podlega opłacie skarbowej.

 

WZORY PEŁNOMOCNICTW:

Pełnomocnictwo szczególne PPS-1.
Wzór (.pdf)
Druk należy uzupełnić wszystkimi wymaganymi informacjami, a w zakresie pełnomocnictwa szczególnego (części E punkt 62) należy wpisać:
Do wypełnienia, podpisania i skorygowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego OPS-1.
Wzór (.pdf)
Druk uzupełnić wszystkimi wymaganymi informacjami.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P.
Wzór (.pdf)Wzór (.pdf)
Druk należy uzupełnić wszystkimi wymaganymi informacjami, a w oświadczeniu podatnika (płatnika lub inkasenta) (części E punkt 53) należy wpisać:
Rodzaj deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej OPL-1P.
Wzór (.pdf)
Druk uzupełnić wszystkimi wymaganymi informacjami.


W Kielcach opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych (domy jednorodzinne, budynki kilku i wielorodzinne) stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.

Opłata od osoby - 14 zł.

Od 1 lipca 2022r. opłata od osoby – 19 zł.

Mieszkańcy budynków kilku i wielorodzinnych wnoszą opłaty na rzecz wspólnoty albo spółdzielni, które później rozliczają się z gminą.
Mieszkańcy będący jednocześnie właścicielami budynków jednorodzinnych rozliczają się bezpośrednio z gminą.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości niezamieszkałych (działalność gospodarcza np.: zakłady pracy, zakłady usługowe, placówki handlowe, itp. oraz obiektów użyteczności publicznej np. szkoły, urzędy, budynki służby zdrowia, itp.), stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, mnożnika wariantu częstotliwości odbioru, stawki opłaty za odbiór odpadów przy stosowaniu selektywnej zbiórki lub przy nie stosowaniu selektywnej zbiórki oraz ilości tygodni w roku.

Obliczoną w deklaracji miesięczną opłatę należy wpłacać bez wezwania w terminie:

 • do 20 marca za I kwartał
 • do 20 czerwca za II kwartał
 • do 20 września za III kwartał
 • do 20 grudnia za IV kwartał

na indywidualny rachunek bankowy.

Dostępne sposoby wnoszenia opłat:

 • przelewem z własnego rachunku bankowego;
 • na poczcie - bez prowizji.

 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Referat Gospodarki Odpadami

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 657

sekretariat.gks@um.kielce.pl

Powrót na początek strony