Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Sprawy związane z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości realizuje Referat Geodezji, Kartografii i Katastru w Wydziale Geodezji.


Jeśli chcesz zrealizować podział nieruchomości, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp), muszą zostać spełnione warunki określone w art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Informację o zapisach w mpzp możesz uzyskać na stronie Geoportalu Kielce.

Jeśli chcesz zrealizować podział nieruchomości, dla której nie obowiązuje miejscowy plan, muszą zostać spełnione warunki określone w art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podziału takiego można dokonać, gdy nie jest on sprzeczny z przepisami odrębnymi lub gdy jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jeśli chcesz zrealizować podział niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy, muszą zostać spełnione warunki określone w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Nieruchomości rolne można podzielić tylko wówczas, gdy wydzielona działka gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha zostanie przeznaczona na powiększenie działki sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. 

 

W powyższych sytuacjach koniecznym jest złożenie  wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

We wniosku należy wskazać podstawę prawną dokonywania podziału nieruchomości oraz cel podziału. Pamiętaj, że wniosek musi zostać podpisany przez wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych nieruchomości będącej przedmiotem podziału.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 857.


W celu dokonania rozgraniczenia nieruchomości konieczne jest złożenie wniosku z precyzyjnym podaniem numeru obrębu i numeru działki ewidencyjnej, do której posiadasz tytuł prawny oraz nieruchomości sąsiednie, w stosunku do których konieczne stało się ustalenie przebiegu granicy. Pamiętaj, że w sprawach dotyczących rozgraniczenia to organ wskazuje i upoważnia geodetę, który dokona ustalenia przebiegu granicy. Na podstawie zebranej dokumentacji, zostanie wydana decyzja administracyjna. 

W toku postępowania strony mogą zawrzeć ugodę, która ma moc ugody sądowej.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 857.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Geodezji
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

ul. Młoda 28
25-619 Kielce

telefon: 41 36 76 860

elzbieta.ociepa@um.kielce.pl

Powrót na początek strony