Ewidencja gruntów i budynków

Sprawy związane z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnieniem danych z operatu ewidencji gruntów i budynków realizuje Referat Geodezji, Kartografii i Katastru w Wydziale Geodezji


Jeśli chcesz otrzymać:

 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych,
 • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z kartoteki budynków,
 • wypis z kartoteki lokali,
 • wypis z rejestru budynków,
 • wypis z rejestru lokali,
 • wypis z wykazu działek,
 • wypis z wykazu podmiotów

należy złożyć wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego. Wypełniając wniosek wskaż precyzyjnie nieruchomość poprzez podanie numeru obrębu i numeru działki ewidencyjnej, księgi wieczystej lub dokładnego adresu, dla której wnioskujesz o wydanie dokumentów. 

Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2a) operatorów:

a) sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

b) systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;

3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1–2a, które mają interes prawny w tym zakresie.

Jeśli wnioskujesz o wypis, który zawiera dane podmiotowe, a nie jesteś ujawniony w operacie ewidencji gruntów i budynków, bądź nie jesteś podmiotem wymienionym w pkt. 1, 2, 2a wskaż interes prawny w uzyskaniu wnioskowanych danych lub dołącz dokumenty potwierdzające interes prawny. 

Wysokość stawek za wydanie ww. dokumentu określa Tabela nr 11 zamieszczona w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 868.


Jeśli chcesz zgłosić zmianę w ewidencji gruntów i budynków, wypełnij wniosek i dołącz dokumenty będące podstawą aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (np.: odpis/wyciąg z księgi wieczystej, akt własności ziemi, akt notarialny, postanowienie sądu). 

Zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków dokonuje się również z urzędu, w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:

 • przepisów prawa,
 • wpisów w księgach wieczystych,
 • prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego – orzeczeń sądu,
 • ostatecznych decyzji administracyjnych,
 • aktów notarialnych,
 • aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych,
 • zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,
 • wpisów w innych rejestrach publicznych,
 • dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. 

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 856.


Jeśli chcesz otrzymać zbiór danych ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej, należy złożyć wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w którym należy określić cel pobrania materiałów. Pamiętaj, że koniecznym jest również wypełnienie formularza P2.

Przygotowane dokumenty udostępniane są odpłatnie. Wysokości obowiązujących stawek znajdują się w Tabeli nr 9 zamieszczonej w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 842.


Jeśli chcesz otrzymać raporty tworzone na podstawie bazy EGiB, należy złożyć wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w którym należy określić cel pobrania materiałów. Pamiętaj, że koniecznym jest również wypełnienie formularza P6.

Przygotowane dokumenty udostępniane są odpłatnie. Wysokości obowiązujących stawek znajdują się w Tabeli nr 9 zamieszczonej w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Obwieszczeniu w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 842.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Geodezji
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

ul. Młoda 28
25-619 Kielce

telefon: 41 36 76 860

aneta.skrobot@um.kielce.pl

Powrót na początek strony