Stypendia szkolne

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce informuje o zbliżającym się terminie naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2023/2024.

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 600 zł netto. Dochód wyliczany jest wg zasad określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Do dochodu nie wliczamy świadczenia wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+).

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

  • rodziców (prawnych opiekunów)
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły lub kolegium.

W przypadku uczniów i wychowanków wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2023 r.) należy składać od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pok. 12. W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się do 15.10.2023 r.

Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Referacie Pomocy Stypendialnej i Oświaty Niepublicznej Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pok. nr 504 nr tel.: 41 36 76 637.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 626

sekretariat.eoz@um.kielce.pl

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego.doc DOC 186.5 KB
2. Oświadczenie - rachunek bankowy DOC 31.5 KB
3. Oświadczenie - art. 233 DOC 25 KB
4. Oświadczenie - gospodarstwo rolne DOC 24.5 KB
5. Oświadczenie - ryczałt DOC 31.5 KB
6. Zaświadczenie - urząd skarbowy DOCX 16.48 KB
7. Przykładowy katalog wydatków DOCX 20.1 KB
8. Informacja dotycząca refundacji DOCX 13.89 KB
Powrót na początek strony