Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powołana została Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

Na podstawie Zarządzenia Nr 374/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 października 2023 r. powołana została Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

W skład Rady wchodzą:

- Przedstawiciele Rady Miasta Kielce:
1) Michał Braun
2) Marianna Noworycka – Gniatkowska.

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kielce:
1) Anna Barchan
2) Katarzyna Perdzyńska – Zarzeczny
3) Katarzyna Telka
4) Ewa Tyszer – Wieczorek.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1) Jolanta Borowiec – Caritas Diecezji Kieleckiej
2) Małgorzata Człowiekowska – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z Innymi Schorzeniami
3) Grzegorz Kędzierski – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe
4) Mariusz Skadłubowicz – Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
5) Maja Szczukiewicz – Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
6) Tomasz Tkaczyk – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica.

Kontakt z Radą:

Maja Szczukiewicz - Przewodnicząca Rady
adres email: mrdpp@um.kielce.pl

 

Rada Pożytku jest organem opiniodawczo-doradczym.  Zadania Rady wymienione są w art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i należy do nich w szczególności:

  1. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
  2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 powyższej ustawy, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy;
  3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy;
  4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy;
  5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 W przypadku konsultowania wyżej wymienionych dokumentów pisemny projekt należy przesyłać drogą mailową na adres: mrdpp@um.kielce.pl.

Termin wyrażenia pisemnej opinii przez Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu dokumentu. Nieprzedstawienie przez Radę opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, zazwyczaj raz w miesiącu.

Terminy posiedzeń w I kwartale  2024 r.:

  • 29 styczeń - godzina 13.00, pok. 112, Rynek 1;
  • 26 luty - godzina 13.00, pok. 112, Rynek 1;
  • 25 marzec - godzina 13.00, pok. 112, Rynek 1.

 

Dokumenty wymagające konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach proszę przesyłać na adres email:  mrdpp@um.kielce.pl, w terminie 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady.


Powołanie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego W Kielcach Na Kadencję 2023-2026

Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 374/2023 z dnia 23 października 2023 r. powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. W skład Rady Pożytku wchodzi: dwóch przedstawicieli Rady Miasta Kielce, czterech przedstawicieli Prezydenta oraz sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych.  Rada Pożytku to organ konsultacyjny i opiniodawczy.  Kadencja Rady trwa trzy lata. Praca na rzecz Rady jest nieodpłatna. Pierwsze posiedzenie Rady wyznaczone jest na dzień 25 października 2023 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie utworzenia MRDPP w Kielcach.


 

 

Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach na kadencję  2023-2026

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 326/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 września 2023 r. dotyczącym wyborów członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach w dniu 28 września 2023 r. rozpocznie się głosowanie na członków Rady. Głosy będzie można oddawać do dnia 11 października 2023 r. Każda organizacja może oddać głos wyłącznie na jednego kandydata.  Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny, która znajdować się będzie w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, pok. 6, w dni robocze, w godzinach 7.30 - 15.15. Lista kandydatów na członków MRDPP oraz karta do głosowania dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapraszamy wszystkie organizacje do aktywnego udziału w wyborach. Przypominamy, że Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego pełni bardzo ważną rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jest bowiem łącznikiem pomiędzy sektorem obywatelskim a administracją publiczną.

Ogłoszenie wyniku wyborów nastąpi w dniu 17 października 2023 r.

Załączniki:
Karta do głosowania
Lista kandydatów na członków MRDPP


Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach na kadencję na lata 2023-2026

Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem  Nr 326/2023 z dnia 4 września 2023 r. zarządził wybory na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach na kadencję 2023-2026.

Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571) działające na terenie miasta Kielce.

Każda organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata wypełniając kartę zgłoszenia. Karta zgłoszenia dostępna jest w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kielce (Rynek 1 i ul. Strycharska 6), na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Karta zgłoszenia powinna być wypełniona czytelnie oraz zawierać własnoręczne podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej kandydata.

Wypełnione karty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wybory do MRDPP”, oznaczonej danymi organizacji zgłaszającej kandydata i zaadresować na Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Karty można składać osobiście w Urzędzie Miasta Kielce (Kancelaria Ogólna, Rynek 1, pok. 12 i  ul. Strycharska 6, pok. 12) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2023 r.

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata (format PDF)

Karta zgłoszenia kandydata (format Word)

Zarządzeniem  Nr 326/2023 z dnia 4 września 2023 r. 


INFORMACJA

W dniu 26 czerwca 2023 roku dobiegła końca kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. W związku ze zbyt małą liczbą zgłoszonych kandydatów kolejne wybory nie zostały przeprowadzone, a co za tym idzie Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach na kolejną kadencję nie została powołana.

Należy zaznaczyć, iż na podstawie art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wspólny wniosek pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy, tworzy w terminie 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku odpowiednio Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego lub Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy”.

 


Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję na lata 2023-2026

 


 ARCHIWUM

Powrót na początek strony