Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (SIR) jest organizacją pozarządową, która od 2001 roku aktywnie działa głównie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego i jego mieszkańców – wspiera lokalne organizacje, grupy nieformalne oraz samopomocowe. Działania stowarzyszenia w regionie objęły wiele gmin i powiatów, w których realizowane są projekty zarówno krajowe, jak i międzynarodowe w obszarze ekonomii społecznej, rozwoju przedsiębiorczości, wspierania lokalnych inicjatyw, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego równych szans czy pomocy dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotni, niepełnosprawni, osoby starsze). Zrealizowane zadania w dużym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców Kielc i regionu oraz jego rozwoju gospodarczego.

Działania międzynarodowe SIR realizuje od 2014 roku z partnerami z wielu krajów europejskich, w tym m.in. z Włochami, Grecją, Cyprem, Niemcami, Finlandią, Danią, Austrią, Chorwacją czy Bośnią i Hercegowiną. Do najważniejszych z nich należy realizacja projektów międzynarodowych, głównie w ramach programu Erasmus+ oraz organizacja wizyt studyjnych delegacji zagranicznych zainteresowanych polskimi doświadczeniami i know-how w różnych obszarach tematycznych. Realizowane dotychczas projekty zagraniczne dotyczą głównie walki z bezrobociem, działań na rzecz zatrudnienia oraz włączenia na rynek pracy grup zmarginalizowanych, wsparcia młodych ludzi w płynnym wejściu na rynek pracy, sieciowania z potencjalnymi pracodawcami oraz wzmocnienia umiejętności miękkich, szczególnie w zakresie przedsiębiorczości.

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój jest otwarte na współpracę, stale poszerza obszar aktywności oraz nawiązuje kontakty z nowymi partnerami w celu rozwoju działań zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, które przyczynią się do rozwoju miasta Kielce i Województwa Świętokrzyskiego.

Kontakt:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (SIR)

ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce, Polska (naprzeciwko Galerii KORONA)
Godziny pracy biura: poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych (w budynku znajduje się winda)

Telefony:

41 361 04  92
41 386 66 27

E-mail: sir@sir.com.pl

Strona: http://www.sir.com.pl

Powrót na początek strony