Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:

 • Piotr Kisiel - Przewodniczący
 • Maciej Bursztein
 • Anna Myślińska
 • Arkadiusz Ślipikowski
 • Joanna Litwin

 

Do zakresu zadań Komisji należy:

 • opiniowanie wykonania budżetu Miasta i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Prezydentowi;
 • kontrola sposobu opracowania i jakości projektów uchwał Rady;
 • kontrolowanie prawidłowości realizowania uchwał przez Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta;
 • kontrola realizacji inwestycji i obrotu mieniem Miasta oraz jakości usług świadczonych na rzecz Miasta;
 • ustalanie i analizowanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Miasta i wskazywanie osób za nie odpowiedzialnych;
 • rozpatrywanie skarg dotyczących działań Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 4;
 • zbieranie w różnych formach wyjaśnień oraz informacji służących Radzie dla doskonalenia działalności Miasta;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę.

 

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kielce

Rynek 1
25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 139

Powrót na początek strony