Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Skład Komisji:

 • Anna Myślińska- Przewodnicząca
 • Wiesław Koza
 • Tadeusz Kozior
 • Marcin Stępniewski
 • Arkadiusz Ślipikowski
 • Michał Braun

Do zakresu działania Komisji należą sprawy:

 • polityki usług komunalnych w zakresie:
  • gospodarki wodno-ściekowej, utrzymania czystości i porządku, gospodarki odpadami, zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną oraz gaz,
  • transportu i łączności, w tym transportu prywatnego i zbiorowego, dróg, ulic, mostów i placów, inżynierii ruchu drogowego, drogownictwa wraz z infrastrukturą techniczną,
  • zieleni miejskiej i zadrzewień w tym gospodarki leśnej w lasach komunalnych oraz niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • opiniowanie planowanych inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ich uciążliwości dla otoczenia;
 • gospodarowania lokalami mieszkalnymi Miasta;
 • polityki mieszkaniowej;
 • handlu, usług i rzemiosła;
 • współpracy z lokalnymi inicjatywami inwestycyjnymi;
 • opiniowania programów i inicjowanie działań na rzecz ochrony powietrza, wody, gleby, upraw, zieleni komunalnej;
 • opiniowania programów mających na celu poprawę i kontrolę środowiska;
 • ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;
 • bezpieczeństwa publicznego.

 Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kielce

Rynek 1
25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 139

Powrót na początek strony