Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizacje oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce

1. Okres realizacji projektu: 2019 r. - 2022 r.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dn. 07 lipca 2020 r.

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu 3,99 mln zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 3,38 mln zł  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia,  Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.
 
3. Krótki opis projektu:
Projekt polega na modernizacji istniejącego oświetlenia (ulic, placów, terenów publicznych) na terenie miasta Kielce na oświetlenie energooszczędne, która obejmować będzie 1195 szt. źródeł oświetlenia. Zakres przedmiotowy inwestycji zakłada wymianę wyeksploatowanych napowietrznych linii zasilających, wymianę obecnych energochłonnych i nieefektywnych opraw sodowych i rtęciowych na nowoczesne, energooszczędne oprawy wykonane w technologii LED (zapewniające niski pobór energii elektrycznej, emitujące oświetlenie bliższe naturalnemu, świecące światłem rozproszonym) wraz z nowoczesnym systemem sterowania oświetleniem ulicznym.

 

logotypy.jpg

Powrót na początek strony