Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach

1. Okres realizacji projektu: 2016 r. –  2023 r.
Umowa o dofinansowanie podpisana w dn. 14 czerwca 2017r.

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu – 242,17 mln zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 181,75 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.1 Zrównoważony Transport Miejski.

3. Krótki opis projektu:
Realizacja projektu podniesie w sposób znaczący efektywność układu transportowego, stworzy dogodne powiązania transportu zbiorowego (publicznego) z indywidualną komunikacją rowerową i pieszą, upłynni ruch ludzi i środków transportu, powiększy mobilność „wahadłową” oraz skróci czas dojazdów w ramach obszaru funkcjonalnego Kielc, przyczyniając się także do zmniejszenia emisji poprzez redukcję transportu indywidualnego i zwiększenie wykorzystania transportu publicznego.

Projekt zakłada realizację 9 następujących zadań:

 1. Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury;
 2. Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej;
 3. Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” wizualizujących przebieg trasy danej linii;
 4. Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych;
 5. Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa;
 6. Budowa drogi gminnej na os. Dabrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej;
 7. Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta;
 8. Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach);
 9. Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności.

Zadanie 1. wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury obejmować będzie m. in.:
a) Uruchomienie centrum sterowania ruchem;
b) Wprowadzenie priorytetów dla komunikacji publicznej (doposażenie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną m. in. w elementy umożliwiające nadawanie priorytetów i odbiór sygnałów przesyłanych z autobusów komunikacji publicznej);
c) Budowę i przebudowę infrastruktury drogowej i technicznej (przebudowa skrzyżowań na potrzeby właściwego wdrożenia systemów ITS, budowa lub przebudowa infrastruktury związanej z funkcjonowaniem drogi, przebudowa kolidującej infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi);
d) Budowę infrastruktury wspomagającej sterowanie ruchem w mieście i zbierającej informacje o ruchu w mieście;
e) Stworzenie platformy zbierającej informacje o ruchu i podróżach na terenie miasta wraz z możliwością modelowania ruchu na bazie zbieranych danych;
f) Uruchomienie strony internetowej oraz aplikacji mobilnej umożliwiającej wymianę danych ważnych dla usprawnienia sposobu poruszania się po mieście;
g) Przeszkolenie w zakresie użytkowania i utrzymania systemu, zapewnienie bieżącego szkolenia z udziałem wykwalifikowanej kadry ze strony przedstawicieli wykonawcy w pierwszym okresie użytkowania systemu;
h) Zapewnienie kompletu narzędzi do obsługi, utrzymania i serwisowania systemu.

Zadanie 2:  zakupione i zamontowane zostały automaty do sprzedaży biletów, które są wykorzystywane do sprzedaży papierowych biletów komunikacji miejskiej.
Funkcje automatu:

 • możliwość zakupu papierowych biletów jednorazowych, jednogodzinnych oraz dobowych,
 • realizowanie płatności gotówkowych (monety) oraz przy użyciu karty płatniczej.

Łączność realizowana za pośrednictwem sieci GSM zapewnia bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń i szybką ich naprawę w przypadku stwierdzenia awarii.

Zadanie 3. zakupione zostały wewnętrzne informacyjne tablice LCD „koralikowe”, które pozwalają na przekazanie pełnej i czytelnej informacji o trasie linii, położeniu przystanków i aktualnej lokalizacji autobusu. Tablice te są szczególnie przydatne dla osób nie znających miasta oraz osób niepełnosprawnych. Zakupione w ramach zadania tablice stanowią własność Gminy Kielce i zostały zamontowane we wszystkich pojazdach transportu publicznego.

Zadanie 4. autobusy komunikacji miejskiej wyposażone zostały w urządzenia systemu   zapowiedzi głosowych. Jego działanie polega na emitowaniu w autobusach informacji   dźwiękowych o najbliższym przystanku i kierunku jazdy. Wyposażenie wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej w system zapowiedzi głosowych w sposób znaczący poprawiło warunki podróżowania w Kielcach. Zakupione w ramach zadania urządzenia głosowe są własnością Gminy Kielce.

Funkcje urządzeń:

 • wewnątrz pojazdu: emitowanie informacji dźwiękowych o najbliższym przystanku i  kierunku jazdy (możliwość podawania również innych ważnych informacji związanych z komunikacją oraz jej bieżącym stanem i zmianami);
 • na zewnątrz pojazdu: informacja o kierunku jazdy po dojechaniu do kolejnego przystanku, przy czym istnieje możliwość uruchomienia informacji o kierunku jazdy na przystanku za pomocą pilota, będącego w posiadaniu np. osoby niewidomej lub niedowidzącej;
 • inne ważne informacje, związane z komunikacją oraz jej bieżącym stanem i zmianami.

Urządzenia są sterowane za pośrednictwem zamontowanych w autobusach autokomputerów.

Zadanie 5. Wybudowane zostało przedłużenie ul. Olszewskiego w kierunku ulic: Zagnańskiej i Witosa w celu zapewnienia łatwego i dogodnego połączenia terenów przemysłowych północnej części Kielc, gdzie znajduje się między innymi Kielecki Park Technologiczny.
W zakres zadania wchodziła:

 • budowa dróg stanowiących przedłużenie ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ul. Zagnańskiej z ul. Witosa;
 • budowa obiektu mostowego - wiaduktu nad linią kolejową Kielce-Warszawa i bocznicą kolejową;
 • budowa murów oporowych na dojazdach do obiektu mostowego;
 • budowa ścieżki rowerowej wraz z jej połączeniem ze ścieżką wykonaną wzdłuż istniejącej ul. Olszewskiego oraz ciągów pieszo-rowerowych;
 • budowa chodników, opasek;
 • budowa zatok autobusowych;
 • budowa zjazdów, dróg dojazdowych, skrzyżowań w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących;
 • budowa systemu odwodnienia projektowanych dróg;
 • budowa energooszczędnego oświetlenia dróg;
 • budowa kanału technologicznego;
 • budowa sygnalizacji świetlnej ułatwiającej wyjazd autobusów z istniejącej pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego;
 • przebudowa kolidujących odcinków infrastruktury technicznej. Połączenie ul. Olszewskiego ze skrzyżowaniem ulic: Zagnańskiej i Witosa w zasadniczy sposób przyczyniło się do poprawy i upłynnienia ruchu na skrzyżowaniu ulic: Łódzkiej z Olszewskiego i Pawią oraz na samej ul. Olszewskiego.

Realizacja zadania 6. umożliwi otwarcie terenów inwestycyjnych oraz mieszkaniowych na os. Dąbrowa II w Kielcach. Ponadto przyczyni się do lepszego skomunikowania os. Dąbrowa, m.in. w wyniku jego połączenia z ul. Warszawską.
W zakres zadania wchodzi:

 • budowa drogi gminnej na os. „Dąbrowa II” (stanowiącej przedłużenie ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej) o długości ok. 1,0 km o parametrach drogi klasy L;
 • budowa nowej pętli autobusowej;
 • budowa chodników, zatok autobusowych;
 • budowa kanalizacji deszczowej w ciągu nowobudowanej drogi oraz wzdłuż ul. Warszawskiej i ul. Witosa;
 • budowa kanałów technologicznych;
 • budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego;
 • przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej;
 • budowa skrzyżowań i włączeń dróg dojazdowych przewidzianych w mpzpt „Dąbrowa II” do przedmiotowej drogi głównej oraz zjazdów w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów przyległych.

Realizacja zadania 7. przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej okolicznych terenów (w tym terenów o funkcji magazynowo-składowej i mieszkaniowej), poprawy dostępności do sąsiednich gmin (Gmina Zagnańsk) oraz rozbudowy systemu komunikacji zbiorowej poprzez budowę nowej pętli autobusowej.
W zakres zadania wchodziła:

 • Rozbudowa ul. Zagnańskiej na odcinku od ul. Witosa do granic miasta o długości ok. 1,4 km;
 • Budowa pętli autobusowej na wysokości Aresztu Śledczego;
 • Budowa parkingu w rejonie pętli autobusowej;
 • Przebudowa/rozbudowa istniejących skrzyżowań;
 • Zapewnienie dostępu komunikacyjnego terenów przyległych poprzez budowę dróg dojazdowych, skrzyżowań i zjazdów;
 • Budowa chodników i ścieżek rowerowych;
 • Budowa systemu odwodnienia wraz z oczyszczalnią wód deszczowych;
 • Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego;
 • Budowa kanału technologicznego;
 • Przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej;
 • Rozbiórka kolidujących obiektów (np. ogrodzeń, budynków, itp.).

Zadanie 8. Wybudowane zostało Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów na bazie dworca autobusowego, który pełni obecnie rolę elementu integrującego sieć komunikacyjną regionu i komunikację miejską Kielc. Zadanie umożliwiło poprawę istniejącego przed realizacją zadania dworca autobusowego oraz znacznie zwiększyło ilość odjeżdżających autobusów miejskich.
Z Centrum Komunikacyjnego odprawiane są wszystkie autobusy linii krajowych i międzynarodowych przejeżdżające przez Kielce.
W Centrum Komunikacyjnym znajduje się:

 • przyjazna dla pasażerów infrastruktura pomocnicza, m.in.: kasy, wydzielone poczekalnie, rozwiązania i urządzenia zapewniające dostępność osobom niepełnosprawnym
 • system monitoringu i kierowania ruchem
 • nowoczesny system informacji wizualnej i dźwiękowej dla pasażerów.

 

Zadanie 9 objęło swoim zakresem odcinek ul. Domaszowskiej od al. Tysiąclecia PP do skrzyżowania z ul. Żniwną i ul. Poleską, skrzyżowanie al. Solidarności z al. Tysiąclecia PP, oraz odcinek ul. Żniwnej w Kielcach od ul. Poleskiej do wiaduktu nad S 74.

W zakres przedsięwzięcia wchodziła w szczególności rozbudowa skrzyżowania ulic: al. Solidarności z al. Tysiąclecia PP i ul. Domaszowską (wyspa centralna z sygnalizacja świetlną) oraz przebudowa lub rozbudowa skrzyżowania ul. Domaszowskiej z ul. Żniwną, przebudowa jezdni ulicy Domaszowskiej wraz z odcinkami dróg dojazdowych (w niezbędnym zakresie), chodników, zjazdów, zatok autobusowych, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego i zastąpienie lamp tradycyjnych energooszczędnymi oprawami LED, przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa infrastruktury podziemnej w niezbędnym zakresie.

Rozbudowa ulicy Domaszowskiej wraz z przebudową ul. Żniwnej ułatwiła obsługę Campusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (od wielu lat rozbudowującego się) głównie za pośrednictwem komunikacji publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu uczelni znajduje się nowo wybudowana pętla autobusowa. Ponadto, na północ od Campusu (przy ul. Świerczyńskiej i ul. Ciekockiej) otwierają się nowe tereny inwestycyjne, m.in. pod budownictwo mieszkaniowe. Natomiast w kierunku południowym inwestycja otwiera tereny dynamicznie powstającej zabudowie wielorodzinnej przy ul. Poleskiej i Leszczyńskiej.

STRONA PROJEKTU

loga.jpg

Powrót na początek strony