Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach

1. Okres realizacji projektu: 2017r. ÷ 2020r.
Umowa o dofinansowanie podpisana w dn. 14 czerwca 2017r.

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu wynosi 96,12 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 71,66 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski.

3. Krótki opis projektu:
Gmina Kielce realizuje kompleksowy projekt w zakresie rozbudowy istniejących sieci transportu miejskiego, który w Kielcach opiera się na komunikacji autobusowej.

Projekt obejmuje realizację 4 zadań:

  1. Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6;
  2. Zakup i montaż 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych;
  3. Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego (dawn. Armii Ludowej) w Kielcach;
  4. Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach.

Wszystkie zadania w projekcie zostały już zakończone.

W ramach zadania 1. zakupione zostały niskopodłogowe autobusy o napędzie spalinowo -elektrycznym: o dł. ok. 18m - 10szt., o dł. ok. 12m -1 5szt.
Autobusy wyposażone są w: podest dla wózków inwalidzkich, klimatyzację, tablice informacyjne, wewnętrzną tablicę „koralikową” informującą o przebiegu trasy, automaty biletowe, urządzenia przesyłające dane do SIP, system zapowiedzi głosowej wewnętrznej i zewnętrznej (pasażerowie posiadający piloty mogą uruchamiać system, przebywając na przystanku), kasowniki obsługujące Kartę Miejską, monitoring wizyjny, bramki liczące, system automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika. Dzięki wymianie części taboru autobusowego na pojazdy o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6 nastąpi zmniejszenie emisji hałasu i spalin, co wpłynie pozytywnie na podniesienie jakości życia w mieście.

Natomiast dzięki realizacji zadania 2. kolejnych 30 przystanków w mieście zostało doposażonych w tablice informacyjne, które wyposażone zostały w system głosowy, umożliwiający korzystanie z informacji przez osoby niewidome (za pomocą pilotów lub po wciśnięciu przycisku znajdującego się na słupie, na którym zamontowana jest tablica). Montaż tablic w sposób znaczący wpłynął na poprawę jakości podróżowania komunikacją miejską, dzięki przekazywanym w czasie rzeczywistym informacjom o czasach odjazdów najbliższych autobusów. Tablice umożliwiają ponadto przekazywanie innych, dodatkowych informacji, np. o planowanych zmianach rozkładów jazdy, objazdach itp..

Zadanie 3. polegało na rozbudowie skrzyżowania ulic Husarskiej, Ściegiennego oraz Wapiennikowej, rozbudowie ulicy Wapiennikowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ściegiennego do skrzyżowania z ul. Tarnowską, Popiełuszki — z jej poszerzeniem. W ramach przedmiotowej inwestycji powstały bus-pasy, drogi dojazdowe do obsługi terenów przyległych, ścieżka rowerowa, nowe chodniki, a także nowy system kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

W ramach zadania 4. została rozbudowana ulica Cmentarna poprzez dobudowę obustronnych bus-pasów. Zadanie objęło swoim zakresem pas drogowy ulicy Cmentarnej oraz ul. Zielnej (w zakresie odwodnienia i odtworzenia nawierzchni) wraz z parkingiem, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie Cmentarza w Cedzynie.

Więcej na stronie projektu www.transpub.kielce.eu

 

loga.jpg

Powrót na początek strony