Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach

Umowa o dofinansowanie została podpisana dn. 29.06.2017r.


1. Okres realizacji projektu: 2017 r. ÷ 2019 r.
2. Finansowanie:
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 21,52 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 18,11 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6 Rozwój miast, Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa - ZIT KOF.

3. Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu była rozbudowa i przebudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleksandrówka do granicy miasta, co umożliwiło komunikacyjne włączenie się miasta od strony zachodniej do drogi ekspresowej S7 – Kraków – Warszawa (na węźle Kielce -Jaworznia).
Długość przebudowanego odcinka drogi: 2,03 km.
Nośność przebudowanej drogi: 115 kN/oś.

Główne działania, które zrealizowano w projekcie:

  • przebudowa jezdni,
  • budowa i przebudowa chodników, zjazdów na działki,
  • budowa ścieżki rowerowej,
  • budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych,
  • budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego,
  • przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej i napowietrznej.

Zakres projektu objął także przebudowę istniejącego wiaduktu nad linią kolejową oraz budowę kładki pieszo–rowerowej i budowę ścieżki rowerowej na długości wiaduktu.


Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych oraz do zwiększenia nośności i przepustowości zmodernizowanego odcinka drogi, między innymi poprzez budowę zatok autobusowych, przy założeniu jednoczesnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozbudowa drogi przyczyniła się także do podniesienia parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, zwiększył się komfort jazdy, usprawnił i polepszył ruch pieszych i rowerzystów. Budowa kanalizacji deszczowej i oczyszczalni wód deszczowych poprawiła warunki środowiskowe. Inwestycja przyczyniła się także do rozwoju ekonomicznego obszarów położonych w jej sąsiedztwie. Projekt zgodny ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.


logotypy.jpg

Powrót na początek strony