Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach

Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego

1. Okres realizacji projektu: 2017r. ÷ 2019r.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dn. 14 marca 2018r.

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu 10,6 mln zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 6,32 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów.

3. Krótki opis projektu:
Realizacja projektu została zakończona. W ramach projektu wybudowano 3 oczka wodne i udostępniono podziemne struktury oraz zagospodarowano teren (wodospad, alpinarium Pieniny, alejki, ścieżki, przejścia i kładki nad oczkami wodnym, nasadzono roślinność, podłączono media, przyłącza, kanalizację deszczową, instalację wody do podlewania i oświetlenie terenu).Głębokość oczek jest zróżnicowana, z tarasowym układem dna od 0,5 do 1,5 m. Główny zbiornik rozbudowany został o ciek wodny wpływający do kolejnych zbiorników. Przy ciągach pieszych zlokalizowane zostały punkty widokowe oraz place wypoczynku.
Ogród leży na wsch. zboczu wzgórza Karczówka, pomiędzy obszarem silnie zurbanizowanym (osiedla mieszkaniowe, zakłady przemysłowe i usługowe, kompleksy medyczne) a obszarem niezurbanizowanym (Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy, rezerwat Karczówka).
Cel ogólny projektu — wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego regionu świętokrzyskiego, w tym Miasta Kielce poprzez realizację działań związanych z tworzeniem infrastruktury o charakterze turystycznym w oparciu o bogactwo geologiczne i ślady historycznego górnictwa kruszcowego Kielc, a także poprzez wyeksponowanie w jednym miejscu na terenie Ogrodu niezwykłych walorów różnorodności biologicznej regionalnych zasobów przyrodniczych.

 

logotypy-fr-p-w-u.jpg

Powrót na początek strony