Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granic miasta

1. Okres realizacji projektu: 2022r. –2023r.
Umowa o dofinansowanie podpisana w dn. 21.03.2022r.

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu wynosi 57,68 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 47,38 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa.

3. Krótki opis projektu:

Projekt polega na rozbudowie odcinka DW 764 o łącznej długości około 2,39 km. Inwestycja rozpoczyna się na Rondzie Czwartaków a kończy na granicy miasta. Zakres robót dotyczy m.in.:
- rozbudowy: istniejącej jezdni ul. Wojska Polskiego od Ronda Czwartaków do granicy miasta, skrzyżowań, chodników, wlotów dróg podporządkowanych;
- budowy: nowych jezdni, buspasów, dodatkowych pasów ruchu na skrzyżowaniu, ścieżek rowerowych, ciągów  pieszo – rowerowych, dróg stanowiących dojazd do nieruchomości, dodatkowych jezdni (dojazdowa WP, Łącznik, droga dojazdowa WP II), miejsc  postojowych dla samochodów osobowych  i osób niepełnosprawnych, kanału technologicznego, oczyszczalni wód deszczowych;
- wykonania zatok autobusowych, nowego oznakowania poziomego i pionowego;
- rozbudowy skrzyżowania ulic: Dąbka – Wojska Polskiego, Wojska Polskiego – Klecka, Wojska  Polskiego – Chabrowa;
- budowy i przebudowy zjazdów, oświetlenia ulicznego, odwodnienia;
- wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń zieleni.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie dostępności miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej, przyczyniające się do lepszego skomunikowania stolicy województwa świętokrzyskiego z siecią dróg krajowych, w tym siecią TEN-T.   

Realizacja zadania spowoduje podniesienie parametrów infrastruktury drogowej w stosunku do stanu obecnego, co z kolei wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu, zarówno kierowców jak i pieszych.  Zwiększenie przepustowości rozbudowanej drogi, skrócenie czasu podróży i poprawa poziomu swobody ruchu, wpłynie na usprawnienie komunikacji w tym obszarze i zmniejszy emisje hałasu.

Przedsięwzięcie jest dostosowane do dwóch zakończonych inwestycji: „Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania  ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków”  oraz „Rozbudowa DW 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków i Daleszyce”.

Dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 41 944 315,13 zł.

 

fundusze-loga.png

Powrót na początek strony