Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74

Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską


1. Okres  realizacji projektu: 2017 r. ÷  2022 r.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dn. 31.10.2018 r. 


2. Finansowanie:

Całkowita wartość inwestycji wynosi 149,43 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 96,46 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), Osi priorytetowej 6 Rozwój miast, Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa - ZIT KOF.


3. Krótki opis projektu:
Zakres projektu obejmuje m.in.:

 • rozbudowę ul. Zagnańskiej na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Witosa-odcinek o długości ok. 1,37 km;
 • rozbudowę ul. Witosa na odcinku od ul. Zagnańskiej do ul. Warszawskiej – odcinek o długości ok. 2,78 km;
 • budowę nowego połączenia ul Witosa z ul. Radomską – odcinek o długości 0,7 km;
 • przebudowę ul. Szybowcowej – odcinek o długości 0,71 km;
 • przebudowę/rozbudowę istniejących i budowę nowych skrzyżowań;
 • budowę chodników i ścieżek rowerowych;
 • budowę obiektów mostowych;
 • przeniesienie ok. 44 mogił zlokalizowanych przy istniejącym murze cmentarza Rzymskokatolickiego „Piaski”;
 • budowę systemu odwadniania wraz z oczyszczalniami wód deszczowych;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej;
 • rozbiórkę/wyburzenia kolidujących obiektów, np. ogrodzeń, budynków, altan działkowych.


Cel główny projektu to zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, wzrost płynności ruchu drogowego, dostosowanie nośności dróg, usprawnienie transportu miejskiego, zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko.

 

logotypy-fr-p-w-u.jpg

Powrót na początek strony