Przeciwdziałanie COVID-19

Przeciwdziałanie  i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce”

1. Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dn. 19.05.2020 r.

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu wynosi 4.294.013,75 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 3.649.907,97 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 9: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3  Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

3. Krótki opis projektu:
Celem projektu jest przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19. Swym zakresem projekt obejmuje realizację zadania  Zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej, sprzętu jednorazowego użytku oraz innych zakupów bieżących na rzecz zwalczania COVID-19 tj. m.in. środków ochrony indywidualnej (np. maseczki, przyłbice, kombinezony, gogle, fartuchy ochronne), sprzętu jednorazowego użytku, innych urządzeń, niezbędnych do działań na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Projekt obejmuje wsparciem w szczególności: podmioty/osoby zaangażowane w walkę z epidemią COVID-19 oraz prowadzące działania w ramach łagodzenia skutków koronowirusa. Wsparciem objętych zostało 120 podmiotów, w tym m.in. MOPR, placówki opiekuńcze, szkoły, przedszkola, Straż Miejska, Miejska Biblioteka Publiczna, ZTM, Urząd Miasta Kielce.

 

logotypy-fr-p-w-uspol.jpg

Powrót na początek strony