Poprawa efektywności energetycznej Kielc

Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce

1. Okres rzeczowej realizacji projektu: 2017 r. ÷ 2019 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dn. 29 czerwca 2018 r.

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu – 6,84 mln zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 4,23 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), Osi 6 Rozwój miast, Działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF.

3. Krótki opis projektu:
Duża część oświetlenia ulicznego w Gminie Kielce wymaga modernizacji z uwagi na przestarzałą konstrukcję, zastosowanie nieekologicznych rozwiązań oraz zły stan techniczny, co prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na energię i kosztów utrzymania. W ramach projektu zakłada się modernizację 847 punktów oświetleniowych i obejmie 29 ulic.   Modernizacja oświetlenia układu drogowego znacząco wpłynie na poprawienie parametrów oświetlenia ulicznego, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Dzięki realizacji projektu zmniejszeniu ulegnie energochłonność układu oświetlenia, co przyniesie zyski wynikające z redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

 

logotypy.jpg

Powrót na początek strony