Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT

1.Okres realizacji projektu: 2017r. ÷ 2019r.
Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 26 czerwca 2017r., realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2019r.


2.  Finansowanie:
Całkowita wartość projektu to 13,92 mln zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 6,91 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), Oś Priorytetowa VI: Rozwój miast, Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF

3. Krótki opis projektu:
Realizacja projektu wynikała z dokumentu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020”, która została sporządzona dla 12 gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednym z działań zapisanych w Strategii ZIT KOF, w ramach Celu strategicznego 5 „Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii”  jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w każdej gminie należącej do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
Dzięki projektowi, budynki użyteczności publicznej zostały poddane kompleksowej modernizacji energetycznej. Ze względu na charakter prowadzonej w budynkach działalności zapotrzebowanie na poprawę warunków cieplnych obiektów oraz komfortu ich użytkowania był bardzo duży. Poprzez szereg wykonanych prac polegających na dociepleniu i izolacji ścian w budynkach  została zwiększona efektywności energetyczna, nastąpiło racjonalne wykorzystanie energii, zmniejszenie sezonowych strat ciepła oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych na opłaty eksploatacyjne. Ponadto podwyższył się komfort przebywania w budynkach, dzięki stabilnej temperaturze i poprawnie działającemu systemowi  wentylacji w pomieszczeniach oraz modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej.


Projekt obejmował następujące budynki:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 w Kielcach;
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 – budynek internatu ul. Malachitowa 1 w Kielcach;
 3. Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach;
 4. Przedszkole Samorządowe nr 28 ul. Różana 12 w Kielcach;
 5. Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. J.N. Jeziorańskiego 67 w Kielcach.

W modernizowanych budynkach prace polegały na:

 • dociepleniu ścian zewnętrznych i fundamentowych;
 • wykonaniu docieplenia dachów wraz z wymianą istniejącego pokrycia i remontem podłoża;
 • wymianie obróbek blacharskich;
 • wymianie instalacji odgromowej;
 • wymianie stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych;
 • wymianie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;
 • modernizacji instalacji elektrycznej na energooszczędną;
 • modernizacji instalacji co, wentylacji i klimatyzacji;
 • modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej.

logotypy.jpg

Powrót na początek strony