e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce

1. Okres realizacji projektu: 2018 r. ÷ 2023 r.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dn. 16.07.2018 r.

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu wynosi 3,49 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2,96 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa.

3. Krótki opis projektu:
Zakres projektu obejmuje m.in.: przetworzenie do formy elektronicznej materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego PZGiK miasta Kielce, modernizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków EGiB, utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, zakup dodatkowych modułów użytkowanego oprogramowania na potrzeby uruchomienia e-usług, zakup serwera wraz z licencjami oprogramowania bazodanowego w celu uruchomienia serwerowni zapasowej dla systemu e-usług, weryfikację dostosowania i modernizacji danych, szkolenia techniczne.

4. Cel projektu — zwiększenie dostępu do e-usług z zakresu geodezji i kartografii dla społeczeństwa — będzie realizowany poprzez utworzenie spójnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej w zakresie ewidencji gruntów, budynków, obiektów topograficznych oraz zwiększenie wiarygodności i integralności danych przestrzennych udostępnianych przez administrację publiczną oraz dostępności usług, zbiorów danych, zakresu i interoperacyjności danych przestrzennych będących w dyspozycji administracji publicznej.

baner_egeodezja1.jpg

Powrót na początek strony