Cyfrowa Gmina

 

  1. Okres realizacji projektu: 2022 r. ÷ 2023 r.
    Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dn. 27.04.2022 r.

  2. Finansowanie:
    Gmina Kielce otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Całkowita wartość dofinansowania 100 000 złotych. Dysponentem środków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa strona projektu: V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

  3. Krótki opis projektu:
    W ramach uzyskanego Grantu Gmina Kielce dokonała zakupu i aktualizacji 2 kontrolerów domeny (oprogramowanie serwerowe) Windows Server 2022 oraz zakupu licencji dostępowych – Windows Server 2022 - 1 User CAL dla 412 pracowników Urzędu Miasta Kielce.  Przysługująca kwota grantu pokryła tylko częściowo potrzeby Gminy w tym zakresie - docelowo zakupiono dodatkowo 288 szt. licencji dostępowych CAL, które Gmina pokryła ze środków własnych tak aby w pełni zwiększyć bezpieczeństwo w sieci Urzędu Miasta Kielce.

  4. Cel projektu - Grant zostanie wykorzystany zgodnie z celem V osi priorytetowej POPC, jakim jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Gmina Kielce przeznaczy dofinansowanie na rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo informacji przetwarzanych na jego systemach informatycznych. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

cyfrowa gmina.png

cyfrowa-gmina-ikony.png

Powrót na początek strony