Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK73) do Ronda Czwartaków

1. Okres realizacji projektu: 2016 r. ÷ 2018 r.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dn. 28.06.2016 r.


2.Finansowanie:
Całkowita wartość inwestycji wynosi 42,68 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 20,51 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa.


3. Krótki opis projektu:
Projekt polega na budowie nowego przebiegu DW764 w Kielcach. Inwestycja rozpoczyna się  na skrzyżowaniu Al. Ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Tarnowskiej (DK73) z ul. Wapiennikową. Od zachodniej strony przedmiotowego skrzyżowania poprowadzony jest nowy odcinek drogi (ul. Rotmistrza W. Pileckiego) stanowiący nowy ciąg DW764. Zakończenie odcinka stanowić będzie skrzyżowanie ulic: Wrzosowej, Grota Roweckiego oraz Wojska Polskiego – Rondo Czwartaków.
Główne działania w projekcie:

  • wybudowanie nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem Czwartaków o długości ok. 1,5 km;
  • wybudowanie pętli autobusowej oraz bus-pasów o łącznej długości 4km;
  • wybudowanie parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej;
  • wybudowanie chodnika po obu stronach drogi na całej długości inwestycji;
  • wybudowanie ścieżki rowerowej po stronie północnej o dł. ok. 1350m i częściowo po stronie południowej;
  • wybudowanie systemu kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Wybudowanie ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego (dawniej ul. Armii Ludowej) usprawniło połączenie komunikacyjne centrum miasta z osiedlami Bukówka, Ostra Górka i terenami podmiejskimi przyległymi do drogi wojewódzkiej nr 764. Ponadto poprawiły się warunki bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę dwujezdniowej ulicy z ograniczoną liczbą zjazdów. Równocześnie wydzielenie bus pasów na jezdni (pas ruchu tylko dla autobusów i pojazdów uprzywilejowanych) usprawniło ruch autobusów komunikacji zbiorowej i przyczyniło się do poprawy regularności ich kursowania. Inwestycja spowodowała także zmniejszenie natężenia ruchu na ulicy Wrzosowej i Popiełuszki (na odcinku od ulicy Wapiennikowej do ulicy Wrzosowej) będącej odcinkiem drogi krajowej nr 73.
Inwestycja została zakończona.

 

 logotypy-f-w-k-u.jpg

Powrót na początek strony