Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej

Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”.

1. Okres realizacji projektu: 2016 r. ÷ 2023 r.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dn. 29 czerwca 2018 r.

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu 38,78 mln zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 12,19 mln zł  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz w wysokości 0,81 mln zł ze środków budżetu państwa.


3. Krótki opis projektu:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa dwóch budynków wchodzących w skład zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach (osiemnastowieczny dom starosty i budynek dawnej kuźni, stajni i wozowni) na potrzeby nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach oraz rewitalizacja muru z wieżą i aranżacją miejsca pamięci. Głównym założeniem projektowym jest wpisanie funkcji Teatru  w taki sposób, aby podkreślić istotne elementy historycznego dworu i jednocześnie w sposób klarowny i ergonomiczny zagospodarować dostępną przestrzeń.

Inwestycja obejmuje następujące działania w budynkach przy ul. Zamkowej:

  • wykonanie niezbędnych prac budowlanych i modernizacyjnych;
  • budowę dwóch scen - małej i dużej;
  • zakup i instalację wyposażenia wykorzystywanego przy realizacji wydarzeń kulturalnych;
  • modernizacja wnętrz Teatru służących widzom oraz pracownikom przygotowującym i realizującym wydarzenia kulturalne;
  • wykonanie prac wprowadzających udogodnienia i dostosowujących pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • wykonanie niezbędnych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, w tym z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


Zastosowanie odpowiednich rozwiązań w zakresie układu funkcjonalnego i charakteru obiektu pozwolą na wytworzenie nowoczesnej przestrzeni, która z szacunkiem będzie odnosić się do istniejącej zabytkowej tkanki zespołu zabudowań zamkowych. Lokalizacja Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w zabytkowym kompleksie budynków na Wzgórzu Zamkowym, w pobliżu innych instytucji związanych z działalnością artystyczną daje szansę stworzenia inspirującej przestrzeni kultury, zapewniającej atrakcyjne miejsce współpracy i aktywności twórczej dla jej użytkowników.

 

logotypy.jpg

Powrót na początek strony