Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia

Geopark Kielce - Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia

1. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30 marca 2009 r.


2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu – 19.449. 240,45 PLN, w tym: dofinansowanie w wysokości 12.753.600,29 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.


3. Krótki opis projektu: Inwestycja dotyczyła modernizacji i rozbudowy amfiteatru już istniejącego oraz przystosowanie go do wymogów współczesnego widowiska, a także uniezależnienia od warunków atmosferycznych. W ramach projektu realizowana była przede wszystkim budowa zadaszenia sceny i widowni oraz przebudowa sceny, podscenia i widowni wraz z infrastrukturą techniczną. Amfiteatr „w skałach” jest jedynym tego typu obiektem w Polsce, perełką kulturalną woj. świętokrzyskiego i Kielc, a jego rozwój będzie stymulował rozwój turystyki i promował Kielce i region w Polsce i zagranicą. Amfiteatr oddany został do użytku w sierpniu 2010 r.

Powrót na początek strony