Stypendia

Inauguracja roku akademickiego obcokrajowców na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
Fot. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / www.ujk.edu.pl

Stypendium w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce przeznaczone jest dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni.

Stypendium może zostać przyznane studentowi uczelni wyższej mającej siedzibę w mieście Kielce, który uzyskał z egzaminu maturalnego wynik przynajmniej 75% liczony jako średnia z 2 wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym i posiada status studenta pierwszego roku uczelni mającej siedzibę w Kielcach.

Za zaangażowanie w ostatnich trzech latach szkolnych poprzedzających rok przyznania stypendium w aktywności szkolne lub pozaszkolne w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, przedsiębiorczości i wolontariatu studentowi przyznaje się dodatkowe punkty przeliczeniowe w ilości 1-10, zgodnie z indywidualną oceną dokonaną przez Komisję Stypendialną.

Ponadto dodatkowe 10 punktów uzyskują studenci pochodzący z Kielc oraz miast, z którymi Miasto Kielce ma podpisaną umowę partnerską (Winnica - Ukraina, Gotha - Niemcy, Ramla - Izrael, Budapeszt Czepel - Węgry, Orange - Francja, Yuyao - Chiny, Taizhou - Chiny).

Celem programu jest:

- promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych i zachęcanie ich do wybierania kieleckich uczelni;

- promocja kreatywności i aktywności wśród młodzieży, w szczególności w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, ekonomicznej, przedsiębiorczości i wolontariatu;

- motywowanie uczniów do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce oraz udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy;

- podnoszenie aspiracji edukacyjnych i poczucia własnej wartości wśród młodzieży oraz rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za rozwój społeczności lokalnej;

- wzmocnienie współpracy pomiędzy Miastem Kielce a miastami partnerskimi;

- podniesienie poziomu umiędzynarodowienia kieleckich uczelni.

Regulamin
- Uchwała Nr XVIII/291/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r.

Zmiana regulaminu - Uchwała Nr XXIX/556/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 r.

Zmiana regulaminu - Uchwała Nr LXXVI/1542/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2023 r.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Wniosek o przyznanie stypendium Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni (.docx) DOCX 23.58 KB
2. Wniosek o przyznanie stypendium Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni (.pdf) PDF 193.96 KB
3. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego (.docx) DOC 32 KB
4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego (.pdf) PDF 88.81 KB
Powrót na początek strony