Regulamin przyznawania dorocznej nagrody "Nadzieje Kielc"

 1. Nagroda „Nadzieje Kielc”, zwana dalej „Nagrodą” przyznawana jest uczniom kieleckich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu oraz działalności społecznej, a w szczególności:
  1) laureatom olimpiady przedmiotowej lub konkursu naukowego,
  2) laureatom ogólnopolskiego konkursu artystycznego (muzyka, sztuka, rzemiosło),
  3) mistrzom i wicemistrzom świata, Europy i  Polski w olimpijskiej konkurencji sportowej uzyskującym dobre wyniki w nauce,
  4) osobom szczególnie wyróżniającym się w działalności społecznej.
  1. Nagroda przyznawana jest w czerwcu każdego roku.
  2. Nagroda jest nagrodą indywidualną.
  3. Nagrodę pieniężną ustala się w kwocie 3 500 złotych brutto.
  4. Łączna liczba Nagród nie może przekraczać 10 w danym roku.
  5. Nagrodę dla tej samej osoby można przyznać tylko jeden raz.
  6. Wnioski kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:
   1) dyrektorzy szkół,
   2) organizacje społeczne, związki i stowarzyszenia twórcze,
   3) fundacje i instytucje propagujące naukę, kulturę i sport,
   4) Młodzieżowa Rada Miasta Kielce.
   1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
   2. Do wniosku powinna być dołączona opinia wraz z uzasadnieniem Rady Pedagogicznej szkoły, do której kandydat uczęszcza lub odpowiednio innego wnioskodawcy oraz zgoda kandydata do nagrody, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
   3. Wnioski należy składać w wydziale właściwym ds. edukacji Urzędu Miasta Kielce w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.
   4. Listę nagrodzonych ustala Komisja Konkursowa powoływana każdorazowo zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce.
   5. Rejestr nagrodzonych prowadzi wydział właściwy ds. edukacji Urzędu Miasta Kielce.
   Dane adresowe

   Urząd Miasta Kielce

   Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
   Referat Edukacji

   ul. Strycharska 6
   25-659 Kielce

   telefon: 41 36 76 623

   dorota.kaczmarczyk@um.kielce.pl
   http://kielce.eu

   Pliki do pobrania

   Lp. Nazwa Typ Rozmiar
   1. Zał. 1 Wniosek.docx DOCX 17.58 KB
   2. Zał. 2 Zgoda.docx DOCX 17.89 KB
   Powrót na początek strony