Zakończyły się negocjacje Miasta Kielce z firmą Trakt SA

Oświadczenie w sprawie inwestycji pn: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności”.

Zakończyły się negocjacje Miasta Kielce reprezentowanym przez I Zastępcę Prezydenta Panią Bożenę Szczypiór z głównym wykonawcą inwestycji – firmą Trakt SA w sprawie waloryzacji kontraktu w związku ze wzrostem cen spowodowanych sytuacją geopolityczną. Strony osiągnęły porozumienie ustalając, że do obowiązującej umowy zostanie wpisana klauzula waloryzacyjna poprzez stosowny aneks.

Wysokość waloryzacji za dotychczas wykonane prace wynosi 1 mln 354 tys. zł brutto. Całkowita, maksymalna wartość waloryzacji do końca kontraktu, czyli za roboty już zrealizowane oraz za przeroby, które muszą jeszcze zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową wyniesie łącznie 2 mln 650 tys. zł. brutto co stanowi 36,6% zasadniczego roszczenia generalnego Wykonawcy wobec Miasta Kielce. Na mocy powyższych ustaleń firma Trakt SA wznowi wykonywanie robót budowlanych na kontrakcie w najbliższy poniedziałek tj. 30.01 br.

W ocenie Miasta Kielce wypracowane ustalenia wpisują się w ideę przywrócenia równowagi ekonomicznej stron sporu, która została zaburzona w wyniku wystąpienia tzw. siły wyższej i potwierdzają nasze wcześniejsze deklaracje co do zasadności waloryzacji. Pragniemy podkreślić, że pomimo pojawiających się enuncjacji o przewlekłości procesu negocjacyjnego, był on prowadzony sprawnie i efektywnie zważywszy na zawiłość problematyki.   

Powrót na początek strony