Zadbaj o bezpieczeństwo. Odśnieżanie chodnika i dachu to obowiązek

Straż Miejska przypomina, że opady śniegu oznaczają więcej obowiązków dla właścicieli posesji oraz zarządców nieruchomości. Należy do nich sprzątanie śniegu i lodu z chodników, a także usuwanie sopli oraz nawisów śnieżnych z budynków. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządcy drogi.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje kolejność odśnieżania ulic. Te zostały podzielone na trzy grupy. W pierwszej znalazło się ponad 80 ulic podstawowego układu komunikacyjnego miasta, w tym również drogi krajowe i wojewódzkie przebiegające przez stolicę regionu. W drugiej kolejności jest 157 ulic o istotnym znaczeniu komunikacyjnym. Trzecią grupę tworzą pozostałe 284 ulice, głównie o charakterze lokalnym.

Wykaz ulic według kolejności zimowego utrzymania dostępny jest na stronie Miejskiego Zarządu Dróg.

Przy intensywnych opadach śniegu ulice są najpierw odśnieżane przy użyciu pługów, a posypywanie ulic solą zaczyna się po ustaniu opadów, aby nie usuwać posypanej mieszanki wraz ze śniegiem. Zgłoszenia w zakresie zimowego utrzymania można kierować pod numer telefonu 41 34 02 890.

Pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych zajmują się także odśnieżaniem chodników, przejść dla pieszych, przystanków, deptaków i terenów parkowych. Do zadań służ miejskich należy także utrzymanie terenów gminy zlokalizowanych wokół wspólnot mieszkaniowych, kładek, schodów i przejść dla pieszych. Prace wykonywane są ręcznie lub z użyciem lekkiego sprzętu.

RPZiUK dba o odśnieżanie miejsc parkingowych dla osób niepełnoprawnych według zleceń Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach oraz o odśnieżanie i wywóz śniegu oraz lodu z okolic śródmieścia.

Co musi właściciel posesji?

Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki mają duży wpływ na bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych, a spadające z dachów sople lub zwały śniegu mogą zagrażać zdrowiu, a także życiu przechodniów. Dlatego, jak nakazuje prawo, należy je usuwać. Za niedopełnienie tego obowiązku może grozić kara grzywny, a w skrajnych przypadkach także kara pozbawienia wolności.

Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli lodu

Prawo budowlane w art. 61 pkt 2 nakazuje właścicielom budynków zapewnienie ich bezpiecznego użytkowania w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Obowiązek odśnieżenia dachu i elewacji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów tymczasowych oraz budynków wielkopowierzchniowych, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyny.

Warto pamiętać, że już kilka godzin po opadach waga świeżego śniegu może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Natomiast chwilowe ocieplenie powoduje topnienie śniegu, ale gdy tylko przyjdzie ponowne ochłodzenie, zamarzająca woda znacznie zwiększa ciężar pokrywy śniegowej. Dlatego konieczne jest regularne jej usuwanie.

Należy również zadbać o usunięcie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, zagrażających bezpieczeństwu osób znajdujących się przy budynku. 

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Kto ma obowiązek odśnieżyć chodnik? 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż należących do nich nieruchomości. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli chodnik przylega do ogrodzenia domu, do jego odśnieżenia zobowiązany jest właściciel nieruchomości.

Obowiązek odśnieżania chodników oraz dojazdów do altan śmietnikowych należących do nieruchomości z budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, spoczywa na wspólnocie albo spółdzielni mieszkaniowej.

Śnieg należy gromadzić w miejscu, w którym nie będzie utrudniać poruszania się pojazdów ani pieszych. Można go zgarnąć na krawędź chodnika tak, aby nie przeszkadzał przechodniom, nie wolno go natomiast zgarniać na jezdnię. Za wywóz uprzątniętego śniegu odpowiada zarządca drogi.

To, czy właściciele i zarządcy nieruchomości dopełniają swoich obowiązków sprawdza m.in. Straż Miejska w Kielcach.

Kontrole stanu technicznego instalacji

W okresie grzewczym warto również przypomnieć właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art.62 ust.1 ustawy Prawo budowlane).

Przypominamy, że najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzenia) w budynku jest niesprawność urządzeń spalających paliwo lub niewłaściwa wentylacja.

Powrót na początek strony