Wspólnie zdecydujmy o transporcie w mieście – Twoja opinia jest dla nas ważna

Chcemy, żeby wszystkie miasta i wsie w obrębie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego były lepiej skomunikowane, żeby przemieszczanie się było wygodne i bezpieczne.

Chcemy, by dzieci miały zielone tereny do zabawy, żeby powstawało więcej parków, a powietrze którym oddychamy było czystsze.

Chcemy, by wszyscy mieszkańcy mieli lepszy dostęp do podstawowych usług oraz zagwarantowane rozwiązania zwiększające komfort podróży niezależnie od środka transportu.

Chcemy znieść wszelkie bariery utrudniające przemieszczanie się i wprowadzić usprawnienia dla wszystkich form transportu.

Razem poprawmy komfort życia w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym

Właśnie, wspólnie z firmą VIA VISTULA, podjęliśmy pracę nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Pierzchnica, Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk). To jest odpowiedni krok do realizacji powyższych celów. Kielecki Obszar Funkcjonalny jest jednym z 38 obszarów w Polsce objętych pilotażowym opracowaniem planu zrównoważonej mobilności – SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan).

Czym jest SUMP?

To długoterminowa strategia opierająca się planowaniu przyjaznego transportu wraz z jak największym wykorzystaniem dostępnej infrastruktury na terenie KOF. W ramach opracowania dokumentu wykonane zostaną działania takie jak analiza stanu obecnego, kreowanie wizji, wyznaczanie celów, aktywne komunikowanie, monitoring wraz z wynikającymi wnioskami i doświadczeniami. Przy przygotowaniu SUMP szczególnie zwraca się uwagę na zaangażowanie ze strony mieszkańców oraz interesariuszy. W celu osiągnięcia założeń planu niezbędna jest również koordynacja polityk z sektorów takich jak transport, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, polityka społeczna, bezpieczeństwo itp.

Czego dotyczy SUMP?

W planie zawierają się informacje dotyczące wymaganego wsparcia dla transportu pieszego, rowerowego czy też komunikacji publicznej. W ramach dokumentu stawiany jest duży nacisk na tworzenie dogodnych połączeń wszystkich środków transportu, mając zarazem na względzie zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz zdrowiem mieszkańców. Ideą przyświecającą tworzeniu planu jest zapewnienie dostępu do wszystkich obszarów w ramach KOF dla każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku, sprawności fizycznej czy wykorzystywanego środka transportu. Wszystko po to, żeby jakość życia mieszkańców wzrastała i została zachowana harmonia pomiędzy ruchem pieszym, rowerowym, samochodowym i komunikacją miejską.

Po co SUMP dla KOF?

Dzięki odpowiedniej strategii wszystkie podejmowane działania będą przemyślane, a ich celem będzie  długoterminowy rozwój zrównoważonej mobilności. Niezbędne do tego jest dokonanie szeroko zakrojonej analizy stanu obecnego oraz odpowiednie wykorzystanie środków infrastrukturalnych, technicznych, promocyjnych i finansowych.

Kto pracuje nad SUMP?

Prace nad planem prowadzone są przez ekspertów z dziedzin transportu, mobilności, bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwoju miast przy znaczącym udziale mieszkańców. Każdy z mieszkańców może wpłynąć na treść planu angażując się w proponowane spotkania, warsztaty czy biorąc udział w przeprowadzanych badaniach i ankietach.

Spotkania informacyjne dla mieszkańców odbędą się dnia 10 listopada 2022r. w formule online na platformie Teams:

o godzinie 10:00: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

oraz 18:00: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

plan logo.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

zit kof logo.jpg

Opracowanie „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” tzw. SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko i promocją.
Koszt realizacji dokumentacji: 737 618,7 PLN Brutto
Wykonawca: VIA VISTULA Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Finansowanie: budżet Gminy Kielce oraz środki UE w zakresie Działania: Badania ruchu drogowego w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz wkład własny Gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Powrót na początek strony