Wsparcie dla seniorów z Ukrainy. Można jeszcze składać wnioski

Miasto Kielce i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, we współpracy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej realizują „Program zapomóg dla osób starszych z Ukrainy”. Aby skorzystać z oferowanej pomocy należy to zgłosić w dniach od 8 do 12 grudnia.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej działającej przy wsparciu i finansowaniu z brytyjskiej organizacji HelpAge, która skupia się na potrzebach z seniorów z Ukrainy, którzy opuścili terytorium swojego Państwa w związku z trwającymi działaniami zbrojnymi.

Obywatelom Ukrainy oferowane będzie wsparcie w postaci wypłaty. Pomoc realizowana będzie bezpośrednio przez Fundację PCPM na polskie rachunki bankowe odbiorców projektu do miesiąca marca 2023 roku.

Uprawnionymi do udziału w programie są osoby w wieku 60+, które:

- opuściły Ukrainę i przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r. bezpośrednio lub za pośrednictwem państw trzecich,

- nigdy wcześniej nie otrzymywały od PCPM pomocy w ramach takiego samego programu, czyli pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych na 6 miesięcy ze stawką 710 zł/osobę. Jeśli ktoś otrzymywał wcześniej pomoc UNHCR, albo innej organizacji na 3 miesiące, to nadal jest uprawniony do udziału w projekcie.

Obywatele Ukrainy, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie otrzymają wsparcie miesięczne w kwocie 710 zł na osobę. Wsparcie dotyczy każdej osoby w rodzinie, która ukończyła 60 rok życia. Pomoc będzie przekazywana bezpośrednio na polski rachunek bankowy uprawnionej osoby.

W przypadku braku takiego rachunku istnieje możliwość:

- przekazania zapomogi na, wskazany przez odbiorcę projektu, rachunek bankowy członka rodziny,

- wydania kart przedpłaconych przeznaczonych dedykowanych tylko tej zapomodze.

Do rejestracji niezbędne są dokumenty:

- paszport, dowód osobisty lub inny dokument, który może potwierdzić tożsamość i obywatelstwo ukraińskie lub fakt bycia stałym mieszkańcem Ukrainy na dzień 23 lutego 2022 roku. Dokumenty Diia są akceptowane,

- dokument potwierdzający datę wjazdu do Polski. Akceptowane są: stempel w paszporcie, dokument urzędowy wydany przez polską Straż Graniczną, dokument urzędowy wydany przez konsulat Ukrainy w Polsce,

- Numer PESEL (dopuszczalny jest skan lub zdjęcie dokumentu z PESEL),

- ukraiński numer identyfikacyjny INN (dopuszczalny jest skan lub zdjęcie dokumentu z ukraińskim numerem identyfikacyjnym),

- dokument potwierdzający otwarcie polskiego rachunku bankowego, z którego jednoznacznie wynika numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew oraz imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego. Dopuszczalne są rachunki bankowe osób bliskich, jednak podczas rejestracji należy przedstawić dane właścicieli rachunków bankowych takie jak: PESEL, imię i nazwisko, numer telefonu, datę urodzenia oraz ukraiński TIN.

Osoby chcące skorzystać z oferowanej pomocy proszone są o kontakt telefoniczny w terminie od 08.12.2022 r. – 12.12.2022 r. do godziny 12:00 dzwoniąc pod numer telefonu 41 331 25 24 wew. 226.

Powrót na początek strony