Wkrótce ruszą ważne inwestycje na kieleckich osiedlach

Już wiosną rozpoczną się kolejne ważne inwestycje drogowe. Miejski Zarząd Dróg podpisał umowy z wykonawcami na rozbudowę i przebudowę ulicy Klonowej, Orląt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań bp Jaworskiego z J. Piłsudskiego z G. Zapolskiej i Batalionów Chłopskich z Wystawową i Malików.

Wkrótce nastąpi wykonawcom przekazanie placów budów, opracują oni także czasowe organizacje ruchu. Za rozbudowę ulicy Klonowej, Orląt Lwowskich oraz skrzyżowania bp Jaworskiego z ul. Piłsudskiego odpowiada firma Strabag. Realizacja tych dwóch zadań o łącznej wartości robót budowlanych 33 mln. zl. zakończy się we wrześniu 2025 roku. Z kolei skrzyżowanie ul. Batalionów Chłopskich z Malików i ul. Wystawową przebuduje do kwietnia 2025 r. firma Trakt. Wartość kontraktu wynosi 7,2 mln zł.

Miasto na realizację inwestycji otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 23,5 mln zł.

Rozbudowa ulicy Klonowej na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej

Inwestycja zakłada rozbudowę ulicy Klonowej na odcinku ok. 600 m, budowę dróg gminnych 19KDD i 11KDD, budowę ronda turbinowego na skrzyżowaniu ul. Klonowej z ul. Orkana oraz ronda u zbiegu ul. Klonowej z ulicą 18 KDD. Przewidziano ponadto rozbudowę skrzyżowania ul. Klonowej z ul. Turystyczną, budowę i przebudowę dróg manewrowych, chodników, dróg dla rowerów, zjazdów indywidualnych i publicznych. W ramach przedsięwzięcia zakłada się także przebudowę przystanków komunikacji miejskiej wraz z wiatami autobusowymi, odwodnienia drogi, oświetlania ulicznego, usytuowanie elementów małej architektury takich jak: ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Przewidziano ponadto budowę kanału technologicznego.
Planowana rozbudowa ulicy Klonowej upłynni ruch w obszarze wzmożonych inwestycji mieszkaniowych wielorodzinnych, usprawni funkcjonowanie komunikacji zbiorowej oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu.  

Rozbudowa skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej w  Kielcach

W ramach inwestycji istniejące skrzyżowanie zostanie rozbudowane do formy ronda turbinowego 2-pasowego z czterema wlotami o średnicy wyspy centralnej 23-28 metrów. Długość dróg objętych przebudową wynosi: w kierunku Malików/Wystawowa – 0,2 km, w kierunku Batalionów Chłopskich – 0,15 km. W zakresie opracowania przewidziano także budowę stanowisk postojowych na ulicy Wystawowej po stronie wschodniej wraz z drogą manewrową. W obrębie skrzyżowania zaplanowano budowę dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, przejazdów rowerowych oraz chodników.
Skrzyżowanie zlokalizowane jest w przemysłowej części miasta Kielce i jest kluczowe dla funkcjonowania firm znajdujących się w sąsiedztwie lub bliskiej odległości. Realizacja zadania znacznie usprawni ciąg komunikacyjny na osi północ – południe od drogi S7 do DW 786. Ponadto realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na rozwój terenów inwestycyjnych na osiedlu Niewachlów.

Rozbudowa ulicy Orląt Lwowskich i ulicy Piłsudskiego wraz z rozbudową skrzyżowania ul. bp Jaworskiego, J. Piłsudskiego i G. Zapolskiej w Kielcach

W ramach przedsięwzięcia przebudowana zostanie ulica Orląt Lwowskich oraz ul. J. Piłsudskiego na odcinku 480 m. Inwestycja przewiduje budowę chodników, stanowisk postojowych, zjazdów publicznych i indywidualnych, pasa ruchu dla rowerów do jazdy pod górę na ul. J. Piłsudskiego, przebudowę istniejącego przystanku autobusowego. Założono ponadto przebudowę odwodnienia drogi oraz oświetlenia ulicznego.  
Skrzyżowanie ul. bp Jaworskiego, J. Piłsudskiego i G. Zapolskiej zaprojektowano jako skanalizowane czterowlotowe, przewidziano budowę sygnalizacji świetlnej, chodników, dróg dla rowerów, przejazdów rowerowych, oświetlenia ulicznego a także budowę odwodnienia i kanału technologicznego.
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu technicznego,  parametrów skrzyżowania, zastosowane rozwiązania poprawią jego czytelność, poprawi się także  dostępność komunikacyjna oraz dojazd dla mieszkańców.   

 

Powrót na początek strony