W czwartek będą obradować kieleccy radni

W czwartek, 20 lipca br. w sali im. Stefana Artwińskiego w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, odbędzie się sesja Rady Miasta Kielce. Początek przewidziano na godzinę 9.00. Planowany porządek obrad przedstawił dziś, podczas konferencji prasowej, przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś wraz z wiceprzewodniczącymi: Katarzyną Czech-Kruczek i Joanną Winiarską.

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2023 roku o godz. 9.00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach 15 czerwca 2023 roku i 30 czerwca 2023 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za 2022 rok.

6. Diagnoza potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

3) projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

5) projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce na rok 2023”;

6) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/561/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

7) projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

8) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

9) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2023-2025;

10) projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kielce do realizacji projektu pn. „MIAU - Mieszkania Integracyjno - Aktywizacyjne dla Ukraińców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020;

11) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce;

12) projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kielcach;

13) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach;

14) projekt uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach;

15) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Hutniczej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

16) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Dereniowej oraz, odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

17) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Modlińskiej;

18) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Dereniowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

19) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Malików oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 283 - obręb 0008);

20) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia działki położonej w Kielcach przy ulicy Pomorskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 1573/1 - obręb 0017);

21) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Osobnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 118/2 - obręb 0023);

22) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Hożej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

23) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

24) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

25) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Batalionów Chłopskich oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 568/10 i 569/6 - obręb 0003);

26) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 1 Maja 123 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

27) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Świerkowej i ul. Łukowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

28) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Dereniowej, Łukowej i Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

29) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Świerkowej i ul. Łukowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 1739/208,1739/164, 1739/165);

30) projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału wynoszącego 305/1000 części w nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Podgórskiej (dz. nr 1137);

31) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Pawiej (dz. nr 341/2 obr. 0005);

32) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego (dz. nr 5/96);

33) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicach: Mała Zgoda i Generała Mariana Langiewicza (działki: nr 414/7, nr 414/3, nr 505/7. Nr 505/6 nr 507/6);

34) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Adama Mickiewicza 5;

35) projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. znak PNK.I.4131.86.2023 stwierdzające nieważność uchwały nr LXXVI/1540/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2023 r.;

36) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.1.1 BARANÓWEK”;

37) projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 1 w Kielcach przez dzieci, młodzież i ich opiekunów;

38) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;

39) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach;

40) projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat;

41) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej;

42) projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o powierzenie zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich;

43) projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Kielce do Komisji do spraw Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego;

44) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Kielce ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Kielce.

8. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony