Terminy przyjmowania wniosków w MUP

Miejski Urząd Pracy w Kielcach opublikował terminy przyjmowania wniosków o wsparcie z poszczególnych instrumentów rynku pracy w 2021 roku.

 

Poniżej przedstawiamy najbliższe daty:

1. Wnioski pracodawców o zorganizowanie staży - 14-22. 01. 2021 r.

2. Dofinansowanie doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 11-18. 01. 2021 r.

3. Dofinansowanie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej - 22-26. 02. 2021 r.

 

Wnioski dotyczące pozostałych forma aktywizacji, takich jak m.in.:

  • szkolenia indywidualne,
  • bony szkoleniowe,
  • sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych,
  • organizacja prac interwencyjnych,
  • dofinansowanie wynagrodzeń dla osób powyżej 50 roku życia, będą przyjmowane już od 7 stycznia w sposób ciągły - do wyczerpania środków.

 

Więcej informacji na stronie WWW MUP (linki poniżej). Ponieważ środki na te cele pochodzą z trzech źródeł: Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego, szczegóły zamieszczone zostały w odrębnych komunikatach:

 

A) Środki Funduszu Pracy:

Komunikat o naborach w ramach środków Funduszu Pracy

B) Środki PO WER (dla osób do 29 roku życia):

Komunikat o naborach w ramach środków PO WER

C) Środki RPO Województwa Świętokrzyskiego (wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia):

Komunikat o naborach w ramach środków RPO WŚ

 

Kwoty wsparcia w 2021 roku

Miejski Urząd Pracy w Kielcach poinformował również o wysokości kwot, jakie będzie można uzyskać na poszczególne formy wsparcia w 2021 roku. Na przykład:

  • Dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – 25 000 zł,
  • Refundacja kosztów wyposażania lub doposażenia stanowiska pracy – 22 000 zł,
  • Bon szkoleniowy, szkolenia indywidualne i studia podyplomowe – maksymalnie 6 000 zł,
  • Prace interwencyjne - 1 120 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty miesięcznie,
  • Dofinansowanie wynagrodzeń dla zatrudnionych osób bezrobotnych, które ukończyły już 50 rok życia – 1 300 zł miesięcznie.

 

Więcej informacji na stronie WWW:

Kwoty wsparć poszczególnych form aktywnych rynku pracy na rok 2021 w ramach środków Funduszu Pracy

 

Wymagane okresy zatrudnienia

Miejski Urząd Pracy w Kielcach jak co roku podał wymagane okresy zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych już po zakończeniu wsparcia. Na przykład:

 

Staż (do 6 miesięcy):

- w przypadku środków z Funduszu Pracy co najmniej 3 miesięczny okres zatrudnienia lub umowy cywilnoprawnej (z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę);

- w przypadku środków z Europejskiego Funduszu Społecznego co najmniej 3 miesięczny okres zatrudnienia przynajmniej w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu.

 

Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – utrzymanie stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty zatrudnienia.

 

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – funkcjonowanie założonej działalności przez minimum 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Prace interwencyjne (na okres 6 miesięcy) – co najmniej 3 miesięczny okres zatrudnienia na umowę o pracę następujący po okresie refundacji wynagrodzeń.

 

Dofinansowanie wynagrodzeń dla bezrobotnych +50 (na okres 12 lub 24 miesięcy) – 6 miesięcy zatrudnienia po okresie refundacji wynagrodzeń trwającym 12 miesięcy (dla osób +50) lub 12 miesięcy zatrudnienia po okresie refundacji wynagrodzeń trwającym 24 miesiące (dla osób +60).

 

Więcej informacji na stronie WWW MUP (link poniżej):

Okresy zatrudnienia skierowanych bezrobotnych po zakończonych okresach wsparcia na rok 2021

Powrót na początek strony