Termin sesji absolutoryjnej Rady Miasta przesunięty

W uzgodnieniu z Przewodniczącymi Klubów Radnych działających w Radzie Miasta Kielce, Przewodniczący Rady podjął decyzję o przesunięciu terminu najbliższej sesji Rady Miasta Kielce na dzień 16 lipca 2020 r.

 

Planowany porzadek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 16 lipca 2020 roku o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1. - W SYSTEMIE TELEKONFERENCJI
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
4. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Kielce, podjętych w 2019 roku
6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kielce za rok 2019.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kielce:
1) Głosy mieszkańców,
2) Głosy Radnych.
8. Głosowanie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce wotum zaufania.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2019 rok, Sprawozdania finansowego Miasta Kielce za 2019 rok dla Rady Miasta Kielce oraz Sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych za 2019 rok przez samorządowe instytucji kultury i Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach za rok 2019.
10. Prezentacja Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2019 roku.
11. Prezentacja Uchwały Nr 51/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2019 rok.
12. Prezentacja Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku jednostki: Miasta Kielce z siedzibą w Kielcach (25-303), przy ulicy Rynek 1
13. Prezentacja uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kielce za 2019 rok wraz z Opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce o wykonaniu budżetu miasta Kielce za rok 2019.
14. Prezentacja Uchwały Nr 72/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 czerwca 2020 r dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.
15. Dyskusja nad wykonaniem budżetu Miasta Kielce za 2019 rok w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej,
w tym:
1) wystąpienia klubowe:
a) Przewodnicząca Klubu Radnych Bezpartyjni i Niezależni,
b) Przewodnicząca Klubu Radnych Koalicja Obywatelska,
c) Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości,
d) Przewodnicząca Klubu Radnych Projekt Wspólne Kielce.
2) Wystąpienia indywidualne:
a) Przewodniczący Komisji,
b) Radne/Radni,
c) wystąpienie Prezydenta Miasta Kielce.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2019 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce na 2019 rok.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony