Szansa na lifting kieleckich zabytków. Miasto będzie się starać o rządowe wsparcie

Dziesięć zabytkowych kieleckich budowli zostanie zarekomendowanych do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Środki mają zostać przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne. Cztery projekty dotyczą miejskich budynków, a sześć zabytków należących do podmiotów zewnętrznych.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma pomóc w powstrzymaniu degradacji obiektów wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków i dotyczy nieruchomości/ruchomości, nad którymi opiekę, sprawuje jednostka samorządu terytorialnego albo jednostka organizacyjna podlegająca wnioskodawcy, zaliczana do sektora finansów publicznych. Wnioskodawca może także udzielić dotacji, na prace przy zabytku, osobom, stowarzyszeniom, instytucjom itd., które posiadają tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do nieruchomości/ruchomości, która jest wpisana do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków.

Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, minimalny wkład własny - 2%. Jego wartość nie może przekroczyć kwoty 3,5 mln zł.

Miasto Kielce będzie starało się o środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie w czterech obiektach gminnych:

  1. Remont i adaptacja skrzydła zabytkowego budynku d. Szkoły Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim przy ul. Leśnej 16 (część wejściowa w łączniku i budynek zlokalizowany w linii chodnika ul. Leśnej) na funkcje biurowe Urzędu Miasta Kielce (3,5 mln zł).
  2. Remont pokrycia dachowego i więźby dachowej budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego (d. Szkoła Handlowa) przy ulicy Śniadeckich 9 (2,1 mln zł).
  3. Remont elewacji oraz dachu kamienicy z oficyną przy ul. Bodzentyńskiej 11, odtworzenie oryginalnego wystroju elewacji, modernizacja dachu oraz konserwacja drewnianej klatki schodowej w budynku przy ul. Wesołej 38 i remont fasady budynku przy ul. Leonarda 8 (3 360 000 zł).
  4. Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawy i Zabawek (450 tys. zł).

Łączna wartość projektów Miasta Kielce - 9 410 000 zł.

Magistrat na początku lutego br. ogłosił także nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, która może być przyznana właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych, posiadającym tytuł do zabytku. Do 28 lutego wpłynęło 6 wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Komisja pozytywnie oceniła wszystkie złożone wnioski i przyjęła, że Miasto Kielce będzie aplikowało o dotacje na następujące kieleckie zabytki:

  1. Prace remontowo-konserwatorskie murów i elewacji budynku dawnej Kanonii Tumlin (obecnie Sądu Biskupiego) przy ul. Jana Pawła II 1 (500 tys. zł).
  2. Prace remontowo - konserwatorskie w Kościele p.w. św. Wojciecha przy Placu św. Wojciecha 1 (500 tys. zł).
  3. Remont dachu budynku Domu Pastorskiego w zespole Kościoła Parafii Ewangelicko – Augsburskiej p.w. św. Trójcy przy ul. Sienkiewicza 3 (500 tys. zł).
  4. Remont i konserwacja ołtarza i Kaplicy p.w. MB Pocieszenia przy ul. Północnej 4 (575 tys. zł).
  5. Remont fasad budynku przy ul. Kościuszki 8 (1 157 000 zł).
  6. Prace konserwatorsko - budowlane budynku przy ul. Mickiewicza 6 (485 678,40 zł).

Łączna wartość dotacji dla podmiotów zewnętrznych to ponad 3,7 mln zł.

Termin składania wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków upływa 17 marca br.

Wnioski będą przyjmowane i weryfikowane pod względem prawidłowości formalnej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Oceny wniosków dokona Komisja, która przekazuje swoją rekomendację do decyzji Prezesowi Rady Ministrów.

Powrót na początek strony