Stypendia dla maturzystów z najwyższą średnią

Miasto Kielce rusza z nowym projektem stypendialnym skierowanym do studentów jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych i studiów stacjonarnych pierwszego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach.

 

Celem Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni jest:

 

  1. Promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych i zachęcanie ich do wybierania kieleckich uczelni
  2. Promocja kreatywności i aktywności wśród młodzieży, w szczególności w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, ekonomicznej, przedsiębiorczości i wolontariatu
  3. Motywowanie uczniów do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce oraz udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy
  4. Podnoszenie aspiracji edukacyjnych i poczucia własnej wartości wśród młodzieży oraz rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za rozwój społeczności lokalnej
  5. Wzmocnienie współpracy pomiędzy Miastem Kielce a miastami partnerskimi
  6. Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia kieleckich uczelni

 

Program zakłada objęcie wsparciem stypendialnym maksymalnie 100 osób w ciągu danego roku akademickiego. Kwota przyznawanego stypendium wynosić będzie 500 zł miesięcznie.

 

Prawo do składania wniosku o przyznanie stypendium przysługuje studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 

  1. w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium został absolwentem szkoły ponadpodstawowej i przystąpił do egzaminu maturalnego
  2. posiada status studenta uczelni mającej siedzibę w mieście Kielce
  3. uzyskał z egzaminu maturalnego wynik przynajmniej 85% liczony jako średnia z 2 wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym lub uzyskał tytuł finalisty lub laureata turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  4. był zaangażowany w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium w  aktywności szkolne lub pozaszkolne w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, przedsiębiorczości i wolontariatu

 

Każdy punkt procentowy z wyniku egzaminu maturalnego odpowiada jednemu punktowi przeliczeniowemu. Ponadto 10 punktów otrzymać mogą studenci pochodzący z Kielc oraz miast, z którymi Miasto Kielce ma podpisaną umowę partnerską (Winnica - Ukraina, Gotha - Niemcy, Ramla - Izrael, Budapeszt Czepel - Węgry,  Orange – Francja, Yuyao – Chiny, Taizhou – Chiny). Za zaangażowanie w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium w  aktywności szkolne lub pozaszkolne w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, przedsiębiorczości i wolontariatu studentowi przyznaje się dodatkowe punkty przeliczeniowe w ilości 1-10.

 

W roku akademickim 2019/2020 wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie 1-16 października 2019 r. w budynku Urzędu Miasta Kielce pok. nr 12.

 

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu ul. Strycharska 6, pok.  nr 511, nr tel. 36-76-635 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce (poniżej).

Powrót na początek strony