Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Kielce odbyła się dziś w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Kieleccy radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w określeniu kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Dodano m.in. zapis o 35 punktach w procesie rekrutacji, dla dzieci poddanych obowiązkowym szczepieniom ochronnym „określonym w Rozporządzeniu  ministra  w sprawie  obowiązkowych  szczepień  ochronnych  lub dziecko,  u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego”. Zmieniono również pkt. 2, w § 1 ust.1, który brzmi teraz „dziecko  obojga  rodziców/  opiekunów  prawnych  pracujących  lub  studiujących w systemie dziennym lub dziecko samotnego rodzica/ opiekuna prawnego,  pracującego lub studiującego  w systemie dziennym –40pkt; ".

W porządku obrad znalazł się również projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej w Kielcach oraz opłaty dodatkowej i manipulacyjnej.  Za zagłosowało 13 radnych, 5 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Od 1 marca ceny biletu jednorazowego wzrosną z 3 zł na 3,40 zł, przy czym będzie to bilet 40-minutowy, umożliwiający przesiadanie się między liniami. Bilet dobowy będzie kosztował 11 zł zamiast 10, ale będzie on też pełnił funkcję biletu weekendowego. 240 zł kosztować będzie zaś bilet okresowy 90-dniowy. Jak przekonuje ZTM, dzięki dodatkowym dochodom będzie możliwe przeprowadzenie kolejnych działań w związku z usprawnieniem komunikacji miejskiej w Kielcach.

Radni zajęli się również m.in. projektem uchwały ws. odwołania przewodniczącego Kamila Suchańskiego. W tajnym głosowaniu za zagłosowało 12 rajców, a przeciwko opowiedziało się 13. Oznacza to, że żadnych zmian w prezydium nie będzie.

Powrót na początek strony