Sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek, 2 grudnia o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, rozpoczęła się Sesja Rady Miasta Kielce. Obrady będą prowadzone w trybie zdalnym.

 

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 4 listopada 2021 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Raport Prezydenta Miasta Kielce z przebiegu konsultacji – ankiety w ramach prac nad opracowaniem „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+".
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

1) projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywanie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miasta Kielce;
2) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045;
3) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok;
4) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045;
5) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok;
6) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie akcji w Korona Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach;
7) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
8) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
9) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach;
10) projekt uchwały w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej oraz wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej;
11) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Edwarda Meissnera oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dot. cz. dz. nr 522/3 - obręb 0009);
12) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wincentego Witosa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
13) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicach: Juliana Fałata i Wincentego Witosa (obr. 0007, działki nr: 2038/4,2036);
14) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicach: Juliana Fałata i Wincentego Witosa (obr. 0007, działki nr: 2038/15, 2035);
15) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej (dz. nr ew. 572, obr. 0008);
16) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Buskiej (dz. nr ew. 1200/5, obr. 0023);
17) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY" na obszarze miasta Kielce;
18) projekt uchwały w sprawie likwidacji Domu Rodzinnego Nr 2 w Kielcach, ul. Górników Staszicowskich 93;
19) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2021-2030";
20) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego dla Osób Bezdomnych prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach;

21) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2021 - 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
22) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc";
23) projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

 

8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

 

Powrót na początek strony