W czwartek, 4 listopada o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, odbyła się Sesja Rady Miasta Kielce. Obrady w trybie zdalnym prowadził przewodniczący Jarosław Karyś.

Kieleccy radni zgodzili się na zmiany w uchwałach dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045 oraz budżetu Miasta Kielce na 2021 rok. W związku z tym możliwe było m.in. zwiększenie kwoty przeznaczonej na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz przesunięcie na przyszły rok realizacji kilku projektów, w tym budowy Skateparku i Pumptrucku przy Kadzielni i w Parku Baranowskim, co spowodowane jest niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz Kieleckiego Roweru Miejskiego.

Rada Miasta Kielce przyjęła również uchwałę ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z projektem od 1 stycznia 2022 roku stawki podatku od nieruchomości wzrosną o ok. 7% np. 0,74 zł za metr kwadratowy w przypadku budynków mieszkalnych (wzrost o 5 gr) czy 24,50 zł związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (wzrost o 1,6 zł). Projekt uchwały poparło 11 radnych, 10 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu, a 2 nie wzięło udziału w głosowaniu.

Ponadto kieleccy radni przyjęli dwie uchwały ws. dzierżawy gruntów, a także tę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piekoszowskiej, Starowiejskiej oraz al. Szajnowicza-Iwanowa. Tę ostatnią poparło 21 rajców.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 14 października 2021 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045;
2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok;
3) projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Miasta Kielce za lata 2021-2023;
4) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
5) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Cmentarnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
6) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zalesie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
7) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach położonych w Kielcach przy ulicach Hubalczyków i Karola Olszewskiego;
8) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA - IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAROWIEJSKA";
9) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022;
10) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;
11) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach;
12) projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta Kielce.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.