Sesja Rady Miasta Kielce

Porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła w dniu 13 maja 2021 roku o godz. 9.00 w TRYBIE ZDALNYM w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 22 kwietnia 2021 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok;

3) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary";

4) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE WSCHÓD - OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA - Wojska Polskiego"

5) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kielce - Aneksu nr l do "Porozumienia w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu własnego pomiędzy Liderem a Partnerami w ramach "Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014 - 2020, w latach 2020 – 2022";

6) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2021 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;

7) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

8) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Kielce na lata 2021-2027;

9) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kielce a Gminą Miedziana Góra w sprawie organizacji w roku szkolnym 2020/2021 nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej;

10) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kielce a Gminą Zagnańsk w sprawie organizacji w roku szkolnym 2020/2021 nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej;

11) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kielce a Gminą Zagnańsk w sprawie organizacji w roku szkolnym 2020/2021 nauki religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w R.P..

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony