Sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek, 6 czerwca odbędzie się sesja Rady Miasta Kielce. Początek o godz. 9.00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego, Rynek. Podczas konferencji prasowej przewodniczący Rady wraz ze swoimi zastępcami przedstawili tematy, którymi zajmą się kieleccy rajcy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach 4 kwietnia 2024 r. oraz 7 maja 2024 r.

 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2024-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024 rok;

3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

4) projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy;

5) projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową nowo wybudowanych budynków oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej;

 6) projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową nowo wybudowanych budynków, których część powierzchni użytkowej stanowi powierzchnia biurowa o wysokim standardzie;

7) projekt uchwały w sprawie powołania Komitetu Audytu dla Gminy Miejskiej Kielce;

8) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego;

9) projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług realizowanych w ramach Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 - Moduł I;

10) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach z efektów pracy za 2023 rok;

11) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE - ZACHÓD - OBSZAR V.3.2 W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA - CENTRUM HANDLOWO - USŁUGOWE”;

12) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Kielce porozumienia, określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej;

13) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Kielce porozumienia, określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej;

14) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy drogi w Obicach;

15) projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Kielce w sprawie opracowania dokumentacji przyszłościowej dla drogi Nowy Malików;

16) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulicy Dobrej i ulicy Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

17) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Łukowej, Jałowcowej i Rakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

18) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul Malachitowej;

19) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

20) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Rajtarskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego tiybu zawarcia umów dzierżawy;

21) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Ludomira Różyckiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego tiybu zawarcia umów dzierżawy;

22) projekt uchwały w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto Kielce, w czasie przekraczającym ten wymiar;

23) projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach;

24) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach za 2023 rok;

25) projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023;

26) projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Kielce do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miasta Polskich;

27) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Kielce do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach;

28) projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Kielcach.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony