Sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek, 4 kwietnia br. odbędzie się sesja Rady Miasta Kielce. Radni rozpoczną obrady o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

OGLĄDAJ SESJĘ RADY MIASTA NA ŻYWO

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 14 marca 2024 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Diagnoza potrzeb w zakresie pomocy społecznej za rok 2023.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Kielce za rok 2023.

8. Informacja o realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych za 2023 rok.

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za 2023 rok.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2024-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024 rok;

3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4) projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji;

5) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową oraz Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na 2024 rok;

6) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicach Kolejarzy i Massalskiego (dz. nr: 107/2 i 248);

7) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Łódzkiej (dz. nr 534/2);

8) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 – Ściegiennego, Łanowa, Skibowa” na obszarze miasta Kielce;

9) projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i utworzenia mikro-parku na obszarze działek 915/195, 915/194 - przy ulicy Klonowej;

10) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;

11) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;

12) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce;

13) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce;

14) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce;

15) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce;

16) projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach;

17) projekt uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się bez dalszego biegu;

18) projekt uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2024-2027.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

13. Podsumowanie działalności samorządu Miasta Kielce w kadencji 2018-2024.

14. Wystąpienia okolicznościowe.

15. Zamknięcie obrad i wyprowadzenie sztandaru Rady Miasta Kielce.

Powrót na początek strony