Sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek, 20 lipca br. o godz. 9:00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 rozpoczęła się sesja Rady Miasta Kielce.

OGLĄDAJ SESJĘ RADY MIASTA NA ŻYWO

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach 15 czerwca 2023 roku i 30 czerwca 2023 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za 2022 rok.

6. Diagnoza potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

3) projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

5) projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce na rok 2023”;

6) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/561/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

7) projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

8) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

9) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2023-2025;

10) projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kielce do realizacji projektu pn. „MIAU - Mieszkania Integracyjno - Aktywizacyjne dla Ukraińców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020;

11) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce;

12) projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kielcach;

13) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach;

14) projekt uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach;

15) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Hutniczej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

16) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Dereniowej oraz, odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

17) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Modlińskiej;

18) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Dereniowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

19) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Malików oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 283 - obręb 0008);

20) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia działki położonej w Kielcach przy ulicy Pomorskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 1573/1 - obręb 0017);

21) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Osobnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 118/2 - obręb 0023);

22) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Hożej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

23) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

24) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

25) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Batalionów Chłopskich oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 568/10 i 569/6 - obręb 0003);

26) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 1 Maja 123 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

27) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Świerkowej i ul. Łukowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

28) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Dereniowej, Łukowej i Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

29) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Świerkowej i ul. Łukowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 1739/208,1739/164, 1739/165);

30) projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału wynoszącego 305/1000 części w nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Podgórskiej (dz. nr 1137);

31) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Pawiej (dz. nr 341/2 obr. 0005);

32) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego (dz. nr 5/96);

33) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicach: Mała Zgoda i Generała Mariana Langiewicza (działki: nr 414/7, nr 414/3, nr 505/7. Nr 505/6 nr 507/6);

34) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Adama Mickiewicza 5;

35) projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. znak PNK.I.4131.86.2023 stwierdzające nieważność uchwały nr LXXVI/1540/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2023 r.;

36) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.1.1 BARANÓWEK”;

37) projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 1 w Kielcach przez dzieci, młodzież i ich opiekunów;

38) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;

39) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach;

40) projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat;

41) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej;

42) projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o powierzenie zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich;

43) projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Kielce do Komisji do spraw Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego;

44) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Kielce ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Kielce.

8. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony