Sesja Rady Miasta Kielce

Uchwała o Wieloletniej Prognozy Finansowej Kielc

Podczas czwartkowej sesji radni przyjęli poprawiony przez miasto projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Kielc w latach 2021-2045. Poprzednia uchwała została zakwestionowana przez Regionalna Izbę Obrachunkową. Teraz miasto zaproponowało, że odsunie plan pozyskania sprzedaży gruntów w Obicach na lata 2025-2028. Natomiast planowane dochody ze sprzedaży gruntów w latach 2021-2022 zastąpione zostaną kredytami.

 

Pomoc dla repatriantów

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy dla repatriantów wracających do Polski ze wschodu.

Pomoc dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie Miasta Kielce obejmuje m.in.: przewóz do Kielc z miejsca przyjazdu lub przylotu do Rzeczypospolitej Polskiej, udzielenie wsparcia socjalnego, zapewnienie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy, na podstawie umowy najmu na czas nieokreślony wraz z jego standardowym wyposażeniem, pokrycie kosztów tłumaczenia aktów niezbędnych do sporządzenia polskich aktów stanu cywilnego, wsparcie w załatwieniu wszelkich spraw urzędowych i administracyjnych, a także pomoc w procesie adaptacji oraz doskonaleniu znajomości języka polskiego.

Pomoc udzielana repatriantom na podstawie niniejszej uchwały jest finansowana ze środków budżetowych Miasta Kielce.

 

Program wymiany źródeł ciepła

Rada Miasta Kielce na sesji w dniu 11 lutego 2021 r. przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w latach 2021-2022.

Po raz pierwszy dotacja będzie udzielana w kwocie 100% kosztu realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji ograniczona będzie do kwoty:

1) 8 000 zł w przypadku zainstalowania ogrzewania gazowego, elektrycznego lub pompy ciepła na jeden Budynek mieszkalny bądź Lokal wyodrębniony.
2) 8 000 zł w przypadku podłączenia Budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej i instalacji w budynku indywidualnego Węzła cieplnego,
3) 40 000 zł w przypadku podłączenia Budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej i instalacji w budynku Węzła cieplnego.

Rozpoczęcie naboru wniosków jest planowane na marzec 2021 r.

 

Pomoc dla przedsiębiorców

Radni głosowali również szereg projektów uchwał dotyczących pomocy dla przedsiębiorców.

1) Rada przyjęła uchwałę przygotowaną przez prezydenta Miasta Kielce w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnych w 2021 roku. Zakłada ona zwolnienie przedsiębiorców prowadzących na terenie Kielc sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu ich sprzedaży  (np. restauracje, puby, kawiarnie) z dwóch rat opłaty (II i III) z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnych w 2021 roku.

Możliwość taką dała nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (przepis wszedł w życie 26 stycznia 2021 r.)

2) Kolejny przyjęty przez radnych projekt, dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej.

W projekcie uchwały wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej, stanowiące inwestycję początkową, położone na terenie Gminy Kielce.

Projekt uchwały zakłada, iż zwolnieniu nie będą podlegały budynki, budowle, które zostały rozbudowane, odbudowane, nadbudowane, przebudowane, zmodernizowane i wyremontowane. Przyjęcie niniejszej uchwały umożliwi przedsiębiorcom realizującym inwestycje początkowe na uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat.

Niniejsza uchwała jest kontynuacją przyjętej przez Miasto Kielce polityki podatkowej mającej na celu zachęcanie firm funkcjonujących już na kieleckim rynku do dokonywania tutaj reinwestycji, a także przyciąganie przedsiębiorców działających na terenie kraju i za granicą do lokalizowania swoich przedsięwzięć biznesowych w Kielcach.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowych budynków, budowli produkcyjnych daje, w tym wymagającym finansowo czasie dla inwestorów, chwilowe odciążenie pozwalając skupić się na rozwoju i kluczowej działalności firm i zwiększaniu ich mocy produkcyjnej.

3) Radni poparli również projekt zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków, których część powierzchni użytkowej stanowi powierzchnia biurowa o wysokim standardzie.

W projekcie uchwały wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków o powierzchni użytkowej co najmniej 4000 m2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których co najmniej 80 % powierzchni użytkowej stanowić będzie powierzchnia biurowa o wysokim standardzie. Projekt uchwały zakłada, iż zwolnieniu nie będą podlegały budynki, które zostały rozbudowane, odbudowane, nadbudowane, przebudowane, zmodernizowane i wyremontowane. Przyjęcie niniejszej uchwały umożliwi przedsiębiorcom realizującym inwestycje początkowe na uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat. Firmy zaliczane do sektora nowoczesnych usług dla biznesu są zainteresowane ekspansją w miastach regionalnych. Kluczowym czynnikiem jest jednak dostępność gotowych powierzchni biurowych zapewniających bezpieczeństwo informatyczne, swobodę aranżacji wnętrza czy możliwość rozwoju firmy w przyszłości.

 

Konsultacje z mieszkańcami

Na czwartkowej sesji przyjęto również uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kielc. Celem uchwały jest stworzenie czytelnych zasad na jakich będą konsultowane z mieszkańcami najważniejsze decyzje dotyczące ich życia.

 


Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce w dniu 11 lutego 2021 roku.

 

Sesja Rady Miasta Kielce na żywo

 

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach: 17 grudnia 2020 r. - 7 stycznia 2021 r. oraz 21 stycznia 2021 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

1) projekt uchwały w sprawie form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie Miasta Kielce;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045;

3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok;

4) projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w latach 2021 – 2022;

5) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, który zostanie ustanowiony na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, na udziałach w nieruchomościach położonych w Kielcach Osiedle Na Stoku;

6) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. K.H. Kadena oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

7) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Jeleniowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Topolowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy;

10) projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową na działce nr ewid. 356 obręb 0016 przy ulicy Złotej w Kielcach;

11) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE - ZACHÓD OBSZAR V.7.2 W REJONIE UL. KRAKOWSKIEJ I UL. PODKLASZTORNEJ - PARKING WIELOPOZIOMOWY";

12) projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

13) projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej;

14) projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową nowo wybudowanych budynków, których część powierzchni użytkowej stanowi powierzchnia biurowa o wysokim standardzie;

15) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021;

16) projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kielc;

17) projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty należnej z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnych w 2021 roku;

18) projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej nr 40 Specjalnej dla Młodzieży Niedostosowanej Społecznie w Kielcach;

19) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach;

20) projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach;

21) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej;

22) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/728/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce;

23) projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej w formie gorącego posiłku w środowiskowych domach samopomocy na terenie Gminy Kielce;

24) projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2021 roku;

25) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Kieleckiego Programu Senioralnego na lata 2018-2022. Aktualizacja. „Seniorzy aktywni dla Kielc - Kielce przyjazne Seniorom";

26) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Kielecki Bon Żłobkowy" dla rodzin z dzieckiem w wieku do lat 3;

27) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kieleckiemu.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony