Sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek, 20 kwietnia 2023 roku o godz. 9.00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 rozpocznie się sesja Rady Miasta Kielce.

OGLĄDAJ SESJĘ RADY MIASTA NA ŻYWO

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 16 marca 2023 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Kielce za 2022 rok.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

3) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;

4) projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach;

5) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty;

6) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Jana Kiepury i Wincentego Witosa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

7) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Mikołaja Gomółki oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

9) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Kielce porozumienia, określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej;

10) projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kielce do projektu Unii Europejskiej realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w celu uzyskania przez Miasto Kielce tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku;

11) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Świętokrzyski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

12) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej;

13) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców;

14) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego w pasie drogowym drogi krajowej nr S74.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony